Výborové schůze 2022

Lešanská 1176/2a
Chodov, Praha 4
bulterierclub@email.cz

Zápisy,zprávy

Zápis ze schůze č. 1/22 ze dne  5.1. 2022

Dne 5.1. 2022 proběhla online schůze výboru.

Přítomni : Hradecký Radek, Erla Vlastimil, Erlová Sylva, Hradecká Vendula, Řežábková Radka, Zezulová Jitka

Přítomni za DR: Kopačková Zuzana,Dřínková Konstancie

 

  • Výbor projednával požadavek kontroly účetnictví spolku KABT, o kterou si během měsíce října 2021 zažádaly dvě členku KABT - paní S.S. a paní N.G.M. Výbor projevil ochotu k této kontrole i přes to, že jednotlivý člen spolku nemá dle stanov oprávnění takovou kontrolu vyvolat. Předběžně bylo telefonicky dohodnuto, že jakmile bude po účetních uzávěrkách, domluví se společný termín kontroly.  Výbor těmto dvěma členkám oficiálně nabídnul dva možné termíny kontroly na začátku prosince na obecním úřadě v místě, kde se nyní nachází účetnictví spolku. Na poslední chvíli, večer před termínem kontroly byla kontrola odmítnuta paní N.G.M. z důvodu pracovního vytížení jejich právního zástupce. Paní S.S. nereagovala vůbec. Za těchto okolností se výbor klubu rozhodl, že se již k dané věci nebude dále vyjadřovat a nechá na členech, aby o dalším postupu rozhodl nejvyšší orgán spolku – Členská schůze KABT, která jediná má pravomoc většinovým rozhodnutím členů kontrolu vyvolat a za jakých podmínek. Na tuto reakci paní S.S. oznámila, že celou věc předává svému právnímu zástupci a zplnomocnila jej k dalším úkonům. Posléze byla výboru KABT doručena předžalobní výzva právního zástupce paní S.S., ve které se její advokát dožaduje přístupu do účetnictví spolku a dalším informacím spolku. Výbor spolku KABT právnímu zástupci paní S.S. sdělil dne 29.12.2021, že kontrolu hospodaření provádí dle stanov dozorčí rada, členové jsou o financích informováni na členské schůzi s tím, že případnou mimořádnou členskou schůzi, jejímž předmětem by bylo rozhodnutí o mimořádné kontrole účetnictví, lze svolat za dodržení podmínek stanovených v občanském zákoníku.  Dne 3.1.2022 v 17.00 hodin telefonovala rozčilená paní S.S. jednomu z členů výboru KABT a vyhrožovala blíže nespecifikovaným udáním na Policii na Odboru hospodářské kriminality a podle jejích slov „dalším rozmazáváním“ po internetu. Její jednání bylo dosti afektované a dá se pokládat za verbální útok s výhrůžkami udáním na člena výboru KABT. Na toto nevhodné chování bude paní S.S. písemně upozorněna. Dále se výbor zabýval možností najmout si též právního zástupce, který v případě pokračování sporu s právním zástupcem paní S.S. bude KABT právně zastupovat. Je to z důvodu, že členové výboru mají dost práce s administrací klubu a s přípravou akcí na rok 2022. Dělají tuto činnost ve svém volném čase a zcela zdarma a svou energii hodlají věnovat řádnému chodu KABT a organizování klubových akcí, nikoli verbálním útokům. Pokud člen KABT postupuje vůči svému spolku v zastoupení právního zástupce, je nutné, aby i spolek se bránil odborně prostřednictvím právního zástupce. Do dnešního dne výbor klubu netuší, z jakého důvodu a na jakém základě paní S.S. vyžaduje kontrolu účetnictví, neboť mu toto nebylo doposud sděleno. Podrobná zpráva ekonoma je vložena v zápise z ČLSCH 2021 na webu KABT a každý k ní má přístup. Výbor závěrem konstatuje, že mimořádnou kontrolu účetnictví může pouze vyvolat členská schůze svým většinovým rozhodnutím, taková kontrola musí být provedena nezávislým akreditovaným auditorem, a to v jasně stanoveném rozsahu a způsobu úhrady.
  • Daším bodem schůze bylo zamítnutí termínu letní výstavy na moravě. V požadovaném termínu 16.7.2022 nelze KV uskutečnit, neboť se jedná o chráněný termín ČMKU. Výstava byla přesunuta na neděli 17.7.2022.  Z časových důvodů budou na KV přizváni 3 zahraniční rozhodčí. 

 

Zápis ze schůze č. 2/22 ze dne  22.2. 2022

Dne 22.2.2022 byl proveden zápis z nedávných internetových hlasovaní.

  • Výbor hlasova o možnosti oslovení několika nezávislých auditorských firem, ze kterých bude na ČLSCH vybrána ta nejideálnější k provedení finančního auditu KABT. Tento návrh bude zařazen mezi návrhy na ČLSCH 2022. Schváleno všemi členy výboru.
  • Návrh paní Drozdové o zpracování a vydání ročních chovatelských statistik KABT. Statistika se bude zpracovávat ve spolupráci s PCH a bude připravena do konce března k uzávěrce ročenky KABT. Tento návrh byl schválen 8 členy výboru, jeden se nevyjádřil.
  • Žádost MUDr. Tadeáš Maślanky o doporučení rozšíření aprobace rozhodčího pro exteriér psů o plemena anglický bulteriér a miniaturní bulteriér. Tento žádost byla schválena 8 členy výboru, jeden se nevyjádřil.

 

Zápis ze schůze č. 3/22 ze dne  22.3. 2022

Přítomni : MVDr. Pacltová Markéta, Hradecký Radek, Erla Vlastimil, Erlová Sylva, Hradecká Vendula, Řežábková Radka, Kerpl David.

Přítomni za DR: Zuzana Kopačková, Dřínková Konstancie, Sudová Dana

Dne 22.3.2022 proběhla schůze na základě obdržení žádosti o svoláni mimořádné členské schůze.

Výbor obdržel dne 18.3.2022 žádost od paní Selingerové-Jirásek o svolání mimořádné členské schůze. Výbor stanovil termín na konání této schůze na 14.5.2022 a to z důvodu, že v té době se koná klubová výstava a tudíž předpokladu vyšší účasti členů na ČLSCH. Mimořádná schůze členu KABT byla iniciována jednou třetinou členů.

Jmenovitě se jedná o členy:

      David Lekeš, Monika Albertová, Mgr. Sylva Kristiánová, Jiří Švarc, Jana Kamišová, Zuzana Carvová, Miroslav Kubinec, Miluše Horehleďová, Jaroslav Horehleď, MVDr. Ivo Trčka, Jana Drahotská, Jaroslav Selinger, Hana Slekovičová, Marcel Linhart, Ing. Jana Reichlová, Kateřina Šotolová, Daniel Vyoral, Pavel Pilař, Iveta Šimková, Sandra Piťhová, Hedvika Staňková, Renáta Grygarová, Lucie Hejdová, Vladimír Jura, Marta Novotná, Dana Bullová, Ing. Miroslav Holub, Karel Šlauf, Marek Repka, Radim Skalka, Eva Krásová, Hana Skalková, Vasilij Vatolin, Tomáš Aujeský, Ing. Miloslava Šišková, Denisa Bláhová, Monika Ewa Karcz, Zuzana Repková, Vladislav Petroš, Pavla Kaiseršotová, Marie Lusková, Lucie Kamenárová, Ivana Beranová, Andrea Doleželová, Šárka Žišková, Radka Šuma Kozlová, Kateřina Hůlková, Markéta Trávníčková, Veronika Parýzková, Šárka Kliská, Jitka Zezulová, Jaroslava Mrkosová, Pavel Hřebík, Karolína Turková, Michaela George, Jan Gacík, Filip Svoboda, Filip Langer, Markéta Forejtová, Denisa Krčmáriková, Tomáš Kostolný, MUDr.Mgr. Miroslav Šeda, Iveta Cwiková, Lubomír Klement, Petra Vyoralová, Ladislava Jurdová, Ing. Petra Novotná, René Loutocká, Andrea Pazourková, MDDr. Věra Jirásek-Selingerová, Petra Friedrichová, MUDr. Robert Oswald, Stanislav Jirman, Jan Brych, Tomáš Linhart, Michaela Heřmanová, Jiří Beran, Kristina Diessnerová, Ivana Beranová ml., Jan Pakan, Veronika Pavlová, Martin Trávníček, Michaela Šípová, Martina Rochová, Petr Vazovský, Šárka Nedvědová, Mgr. Petr Rudlovčák, Hedvika Olleová, Marie Vondrková, Michal Staněk, Jitka Zezulová ml., Renáta Grajová, Jaroslav Novotný, Sabina Seinerová, Petra Illiková, Roman Špaček, Jana Hejlová, Petr Houser, Hana Rechová.  

 

Zápis ze schůze č. 4/22 ze dne  5.5. 2022

Dne 5.5. 2022 proběhla online schůze výboru.

Přítomni : MVDr.Pacltová Markéta, Hradecký Radek, Erla Vlastimil, Erlová Sylva, Hradecká Vendula, Řežábková Radka, Kerpl David

Přítomni za DR: Kopačková Zuzana,Dřínková Konstancie,Sudová Dana

Nepřítomni: Zezulová Jitka, Šotolová Kateřina

 

  • Vzhledem k velkému počtu přihlášených psů na sobotní svod (aktuální počet 83 psů nemusí být konečný), se výbor po domluvě s rozhodčí rozhodl, že se svod bude kromě soboty konat i již v pátek 13.5.2022 od 16:00 do 19:00 hod. v Choceradech. Dostavit se ke svodu v pátek mohou i ti, co se přihlásili původně na sobotu. Doufáme, že páteční termín využije dostatek zájemců, což pomůže zkrátit svod sobotní.
  • Z důvodu přihlášení velkého počtu psů na výstavu budou všichni členové výboru a dozorčí rady vyzváni mailem k účasti při přípravě a pořádání výstavy.
  • Člen výboru, paní Zezulová, byla dne 1.4.2022 vyzvána k doložení zprávy z účasti na Valné hromadě ČMKU, která se konala v Brně dne 26.3.2022 a na kterou byla delegována. Do dnešního tuto zprávu nedodala a jelikož přestala s výborem komunikovat ani nevíme, jestli se dané VH zúčastnila.
  • Na výborovou poštu KABT jsme od členky KABT obdrželi žádost o pomoc.

Dobrý den,

předem bych Vám ráda vyjádřila důvěru a mou 100% podporu na mimořádné schůzi. Děkuji za Vaši práci, velice si ji vážím a oceňuji Vaše nasazení v této nelehké době. Obracím se na Vás na základě doporučení paní Šestákové z plemenné knihy a prosím Vás o pomoc. Všimla jsem si, že Mgr. Olléová kandiduje, nebo se chystá kandidovat, na pozici členky dozorčí rady. Toto hodnotím jako velmi nemístné a drzé s ohledem na její pochybnou historii a nedořešené chovatelské závazky. Jak níže uvádím, do dnešního dne mi nebyly doloženy/dodány dokumenty k semennému materiálu, který mi paní Olléová prodala dne 30.6.2014 s tím, že zejména DNA profile mi dodá co nejdříve, jen ho musí najít. Nedodala mi vůbec nic, jen nechala semeno uložit u MVDr. Lázničky v kryobance, na mé jméno. Od té doby platím uskladnění. Bez dokladů není možné žádné další nakládání s majetkem, vyjma jeho skladování, které s sebou nese další finanční náklady. Nechci hodnotit, zda tak dlouho hledá, nebo jestli jen odmítá dostát svých závazku, ale rozhodně nesouhlasím s tím, aby někdo takový dozoroval na správné a transparentní jednání KABT. Prosím, bylo by možné DNA profil a ostatní povinně dokladovatelné dokumenty zajistit prostřednictvím klubu a zároveň informovat členy na mimořádné schůzi o tom, jakým způsobem zmíněná chovatelka jedná s obchodními partnery. Výpis z účtu o provedené platbě přikládám, prosím o zajištění ochrany údajů. PS: paní Zezulové jsem 20.5.2020, tj. dva dny po smrti našeho psa nahlásila úmrtí, ovšem i dnes je v genealogii veden jako živý, je to tedy liknavost bývalé poradkyně chovu, nebo paní Šotolové?

Předem děkuji za vyřízení!

S přátelským pozdravem

Veronika Nováková, tč. členka klubu

Paní Nováková byla informována, že klub výše zmíněnými dokumenty nedisponuje a celou záležitost by měla řešit občansko-právní cestou. Zápis úmrtí psa do genealogie bude výborem urgováno.

  • Výbor klubu obdržel informaci od dozorčí rady ČMKU:

Dozorčí rada ČMKU (DR ČMKU) projednala stížnost ve věci vystavování miniaturních bulteriérů s britskými PP z mezi-varietních křížení odchovaných chovatelkou  M.N.(G) která má ČMKU registrovanou chovatelskou stanici A... K tomuto podání DR ČMKU sděluje:

1. Vystavování mini bulteriérů z mezi-varietního křížení je možné, neboť FCI toto křížení povoluje. Zařazení těchto jedinců do chovu je výhradně v kompetenci chovatelského klubu.

2. Chovatelka M.N.(G) byla upozorněna, že svým chovem porušuje řády FCI a jakožto chovatelka s registrovaným názvem chovatelské stanice v ČMKU i řády ČMKU, a to:

Mezinárodní chovatelský řád FCI, Preambule: ...Tento chovatelský řád FCI platí bezprostředně pro všechny členské země FCI jakož i pro smluvní partnery

Jednací řád FCI, 20.1. ...Aby mohl být pes zapsán do plemenné knihy nebo do její přílohy, musí být zapsán u Člena/Smluvního partnera v zemi, kde jeho chovatel / majitel má trvalé bydliště. Vrh musí být zaregistrován u Člena nebo Smluvního partnera v zemi, kde chovatel má své trvalé bydliště a kde se štěňata vrhu narodila.

Jednací řád FCI, Chovatelské stanice, 21.1 ...Národní kynologická organizace smí podat takovou žádost pouze pro chovatele, který má zákonné bydliště v dané zemi. ...

Zápisní řád ČMKU, X/2: Štěňata se zapisují do plemenné knihy té země, ve které je sídlo chovatelské stanice/zákonné bydliště chovatele, který vrh zapisuje a v které se vrh narodil. Výjimku může povolit P ČMKU na základě dohody s příslušným členem FCI. ...

Chovatelce byly nabídnuty tyto možnosti, jak uvést svůj chov do pořádku:

Buď má trvalé bydliště v UK, kde také odchovává. V tom případě nemá nárok na chovatelskou stanici registrovanou ČMKU a tato CHS byla registrována na základě neplatných údajů.

Nebo má trvalé bydliště v ČR, v tom případě nemůžete odchovávat v UK.

Chovatelka se i přes podrobné vysvětlení odmítá podřídit jedné z možností.

3. Byl vznesen dotaz na britský KC týkající se odchovů p. M.N.(G) - prozatím bez odpovědi.

4. Byla doručena žádost o zápis importovaného psa z chovu p. M.N.(G) (mezi-varietní křížení). Třígenerační PP z KC je bez zápisových čísel, doložena kopie PP matky a otce. DR ČMKU předává možnost zápisu k projednání Radě plemenných knih.

S případnými dalšími dotazy mě neváhejte zkontaktovat.

Z pověření DR ČMKU

S pozdravem

Ivana Jarošová

Výbor se rozhodl vyčkat na konečné stanovisko DR ČMKU (pravděpodobně po zprávě z britského KC), o kterém budou členové KABT neprodleně informováni.

 

Zápis ze schůze č. 5/22 ze dne  2.6. 2022

Dne 2.6. 2022 proběhla online schůze výboru.

Přítomni : MVDr.Pacltová Markéta, Hradecký Radek, Erla Vlastimil, Erlová Sylva, Hradecká Vendula, Řežábková Radka, Kerpl David

Přítomni za DR: Kopačková Zuzana,Dřínková Konstancie,Sudová Dana

Nepřítomni: Zezulová Jitka, Šotolová Kateřina

 

Vzhledem k zmatečnému průběhu Mimořádné schůze KABT považuje Výbor KABT za důležité seznámit členy se součastnou situací.

Výbor se rozhodl řídit se právním rozborem a v mimořádné schůzi nepokračovat neboť se blíží řádná ČLSCH v září 2022. 

Výbor obdržel návrh na změnu volebních lístků od paní Seinerové. Paní Seinerové bylo doporučeno, aby svůj návrh přímo představila následující ČLSCH.

 

Zápis ze schůze č. 6/22 ze dne 5.8. 2022


Dne 5.8. 2022 proběhla schůze výboru.
Přítomni : Hradecký Radek, Erla Vlastimil, Erlová Sylva, Hradecká Vendula, Řežábková Radka, Kerpl David
Přítomni za DR: Kopačková Zuzana, Dřínková Konstancie, Sudová Dana
Nepřítomni: Zezulová Jitka, Šotolová Kateřina

• Na výborové schůzi byly připraveny návrhy klubových dokumentů (Stanovy, Jednací řád a Platební řád). Tyto dokumenty budou předloženy ke schválení na ČLSCH.
• Dále bude zapracován návrh na změnu způsobu platby při KV a to hlavně u zahraničních vystavovatelů, kdy bude akceptována platba pouze převodem na účet klubu anebo platbou přes PayPal. K tomuto účelu bude zřízena bankovní platební karta. Svod se bude také hradit předem, převodem na účet.
• Bude dán návrh na ČLSCH na zpoplatnění všech krycích listů a zároveň na zrušení expresních KL. Výše poplatku bude určena na ČLSCH.
• Bude dána výzva na web ohledně kandidatury na předsedu spolku.
• Výbor se domluvil na přizvání na ČLSCH v Choceradech pana JUDr. Šlaufa k zajištění právního dohledu během ČLSCH.

Návrh Stanov      Jednací řád        Platební řád      Důvodová zpráva

 

Zápis č.7/22 ze zasedání výboru ze dne 19.10.2022

Zápis č.8/22 ze zasedání výboru ze dne 25.10.2022

Zápis č.9/22 ze zasedání výboru ze dne 11.11.2022