Výborové schůze 2021

Lešanská 1176/2a
Chodov, Praha 4
bulterierclub@email.cz

Zápisy,zprávy

Zápis ze schůze č. 1/21 ze dne  30.1. 2021

V období od 16. 1. - 27.1. 2021 probíhalo shromažďování informací k internetové schůzi výboru, na které výbor KABT rozhodl takto:

Výbor KABT za účasti DR rozhodl o pozastavení členství v KABT chovateli J.P. a pozastavení chovnosti fen Daisy Big Mini a Direct Hit Marso do konání ČLSCH 2021.

Výbor KABT za účasti DR rozhodl, že při dalším porušení členských povinností chovatele L.L. bude tomuto chovateli členství pozastaveno a projednáno na nejbližší ČLSCH.

Chovatel J.P. kryl fenu Ambra z Husitova Kraje po 8. roce věku aniž by požádal klub o výjimku a doložil zdravotní vyšetření od klubem akreditovaného veterináře, že fena je zdráva a březost ani porod nepoškodí její zdravotní stav. Tím porušil Zápisní řád ČMKU, Řád na ochranu psů při chovu psů, Vyhlášku 21/2013 Sbírky a v neposlední řadě Organizační řád klubu. Kromě toho kryl fenu psem neuvedeným na KL, ten byl dopsán rukou, aniž by o tom předem poradkyně chovu věděla. Nejedná se o první prohřešek chovatele.

Chovatel L.L. kryl fenu Ambra z Husitova Kraje přes to, že jí bylo více jak 8 let a to psem, který nebyl na krycím listě uveden

 


Zápis ze schůze č. 2/21 ze dne  18.2. 2021

Výbor všemi hlasy zamítl návrh pana L. na uspořádání speciálního svodu, neboť jsou na rok 2021 naplánovány 3 regulérní svody.

Výbor dále projednal změnu místa pro konání podzimní klubové výstavy, neboť termín pro plánované Chocerady byl obsazen. Podzimní výstava se bude konat v Berouně, v Areálu Dog Academy. Tento areál plně vyhovuje požadavkům klubu pro zorganizování výstavy.

Žádost o účast zahraničních rozhodčích na akcích klubu byla postoupena na ČMKU.

Odvolání pana L.L. a J.P (viz. Zápis ze schůze č. 1/21 ze dne 30.1. 2021) byly předány k řešení dozorčí radě KABT     

 


Zápis ze schůze č. 3/21 ze dne  14.3. 2021

Dne 14.3. 2021 proběhla online schůze výboru.

Přítomni : MVDr.Pacltová, Fišerová, Zezulová, Hradecký, Erla, Hradecká, Řežábková

Vzhledem ke stále nejistým pandemickým podmínkám a vládním opatřením výbor rozhodl o zrušení plánované jarní výstavy v Choceradech. Dále se výbor usnesl na konání uchovňovacího svodu a to dle OŘ, článek II, bod 11. Svod se bude konat na 2 místech. Jeden v Čechách a jeden na Moravě. Svod proběhne v termínu plánované jarní výstavy, dne 8.5.2021. Svodová karta bude upravena tak, aby si žadatelé mohli vybrat místo konání svodu. Pozvánka na uchovňovací svod bude co nejdříve zveřejněna na webu KABT.

 


Zápis ze schůze č. 4/21 ze dne 2.4. 2021

Přítomni:MVDr. Markéta Pacltová, Radek Hradecký, Vendula Hradecká, Jitka Zezulová,Radka Řežábková,Katka Šotolová,Vlastimil Erla

Dne 7. 4. 2021 proběhla výborová schůze ke sdělení ČMKU o zapisování genetických testů do průkazu původu. Výbor se rozhodl v rámci sjednocení s jinými kluby návrh přijmout. Pokud budou rodiče zapisovaného jedince testovaní na dědičnou vadu s výsledkem N/N, budou mít genetický profil DNA a potomek také, pak bude zkratka zápisu u této dědičné nemoci CBP tedy čistý po rodičích(clear by parents)Ve stejném případě, kdy ale nebude ověřena parentita, bude zápis CBB tedy čistý od narození (clear by birth).Protože nelze neustále v dalších generacích propisovat genetické testy, potomci jedinců s těmito zápisy musí mít nové genetické testy na dědičné nemoci.Výbor si dovoluje upozornit členy na nový zápisní řád ČMKU platný od 1.4.2021.

Zapsala MVDr. Pacltová Markéta

 


Zápis ze schůze č. 5/21 ze dne 10.7.2021

Dne 10.7.2021 proběhla výborová schůze k nešťastné události.

Výbor do ČLSCH kooptoval paní Sylvu Erlovou a funkci místopředy a matrikáře bude zajištovat pan Radek Hradecký.

Paní Sylva Erlová a paní Dana Sudová povedou platby přímo na výstavě, zároveň povedou peněžní denik klubu.

Pan Radek Hradecký bude shromažďovat peněžní  údaje a na konci účetního období nechá zpracovat veškeré údaje daňovou účetní.

Zapsala MVDr. Pacltová Markéta

 


Zápis ze schůze č. 6/21 ze dne 18.7.2021

Dne 18.7.2021 proběhla internetová výborová schůze k přidání zkoušek z norování pro MBT ke stávajicim zkouškám z lovecké upotřebitelnosti.

Souhlasilo 8 členů výboru.

Zapsala MVDr. Pacltová Markéta

 


 

Zápis ze schůze č. 7/21 ze dne  21. 9. 2021

Dne 21. 9. 2021 proběhla online schůze výboru.

Přítomni : MVDr.Pacltová, Zezulová, Hradecký, Erla, Erlová Hradecká, Řežábková

 

1. Změna formulace v bodě VIII., odst. 6 - Maximální počet vrhů u chovné feny je 1 vrh v 1 kalendářním roce, včetně vrhů, kdy fena porodí pouze jedno štěně.

2. Úprava svodové karty - bude konzultováno s  rozhodčími, kteří pro klub zajišťují svody.

3. Zprávce genealogie bude pověřen kontaktováním p. Cimlera, aby zajistil další slíbenou úpravu.

4. Řešen návrh omezení platnosti KL do konce kalendářního roku - bude dořešeno při následujících schůzích.

Zapsala Řežábková Radka


 

Zápis ze schůze výboru č.8/2021 ze dne 11.10.2021 

Dne 11.10.2021 proběhla online schůze výboru s účastí DR, která tuto schůzi svolala.

Přítomni za výbor: MVDr.Pacltová Markéta,Zezulová Jitka,Hradecký Radek,Erla Vlastimil,Erlová Sylva,Řežábková Radka,Hradecká Vendula,Kerpl David a Šotolová Kateřina

Přítomni za DR: Kopačková Zuzana,Sudová Dana,Dřínková Konstancie

Dozorčí rada zjistila z genealogie, že poradce chovu (PCH) paní Z. vydávala  neoprávněně nezpoplatněné krycí listy (KL). Jedná se o vydávání KL expresních, zpoplatněných částkou 500,- Kč. Namísto toho byly vydávané KL obyčejné, tedy zdarma. Klubu vznikla škoda nejméně za 7500,- Kč. PCH svým jednáním porušila organizační řád našeho klubu.
Na pováženou také je, že šlo převážně o KL vydávané na psy v majetku PCH.
Na základě těchto skutečností DR svolala výborovou schůzi a situaci sdělila výboru. 
Výbor se nakonec rozhodl PCH pro nečestné jednání vůči klubu odvolat z funkce poradce chovu a to hlasováním. 7 členů výboru bylo pro odvolání a 2 členové výboru proti odvolání PCH paní Z..
Následně výbor jmenoval novou PCH paní Radku Řežábkovou a to hlasováním  6 členů bylo pro a 2 čl. byli proti a 1 čl. se zdržel
Výbor pak neprodleně řešil kontaktní údaje na novou PCH, předávku veškeré agendy  PCH, včetně PC, tiskárny apod.
Dále se výbor rozhodl kontaktovat všechny chovatele, kterých se zmíněné KL týkají, aby dodatečně klubu zaplatili expresní KL a dodrželi tím organizační řád KABT.
 
za dozorčí radu zápis zapsala: 
 
Zuzana Kopačková

 

Zápis ze schůze č. 9/21 ze dne 7. 12. 2021

Dne 7.12. 2021 proběhla online schůze výboru.

Přítomni : MVDr. Pacltová Markéta, Hradecký Radek, Erla Vlastimil, Erlová Sylva, Hradecká Vendula, Řežábková Radka, Šotolová Kateřina, Kerpl David

Přítomni za DR: Kopačková Zuzana,Sudová Dana,Dřínková Konstancie

1. Termíny výstav na rok 2022 stále nejsou potvrzené ČMKU z důvodu karantény.
2. Vyjádření výboru ke zrušení termínu kontroly účetnictví ze strany paní George. Odpověď výboru viz příloha - ZDE.
3. CMO - Genomie zdarma otestovala postiženého psa dostupnými testy pro jiná plemena - testy byly negativní. Laboratoř doporučila, abychom se obrátili na univerzitu v Bernu - zajistí MVDr. Pacltová.
4. Placení členských poplatků a zasílání registračních karet - stále se opakují případy, kdy si členové zaplatí členství, ale již nepošlou registrační kartu. Zasláním RK vzniká členství a též právo používat svoje chovné jedince v chovu.
5. Světový vítěz ve třídě mladých obdrží v bodování Top Bull 15 bodů.
6. Řešen návrh p. Šotolové, o nezapisování nepovinného genetického testu LP do PP jako CBB (čistý po rodičích). Bude konzultováno s PK.
7. Bylo konstatováno neustálé porušování OŘ ve věci zasílání hlášení krytí a oznámení o nevyužitém KL.

Zapsala MVDr. Pacltová Markéta