Zpráva činnosti DR KABT za období září 2011 – září 2012

Lešanská 1176/2a
Chodov, Praha 4
bulterierclub@email.cz

Zápisy,zprávy

Kategorie:

ZPRÁVA ČINNOSTI DOZORČÍ RADY KABT ZA OBDOBÍ ZÁŘÍ 2011 – ZÁŘÍ 2012

Vážení členové KABT,

DR KABT si vám dovoluje předložit výroční zprávu DR za období září 2011 – září 2012.

DR se ve své zprávě rozhodla zvolit konstruktivně kritický přístup a svou zprávou by ráda přispěla ke zvýšení transparentnosti činnosti KABT v očích všech jeho členů. Vzhledem k rozsahu zprávy DR dozorčí rada doporučuje členům se po přečtení každého bodu k danému bodu v případě potřeby vyjádřit.

DR pracovala zpočátku ve složení Zuzana Kopačková, Kateřina Kožnarová a Markéta Pacltová. V průběhu roku byla Markéta Pacltová kooptována do výboru KABT a její místo v DR převzala Dana Sudová. DR doporučuje výboru KABT o všech změnách ve složení výboru či DR KABT informovat členy na webových stránkách KABT bezprostředně po jejich provedení.

Dovolte nám shrnout, že dle Stanov KABT DR:

· Provádí kontrolu činnosti klubu a revizi hospodaření výboru klubu a odborných komisí (pokud byly stanoveny)

· Předkládá výboru klubu nebo členské schůzi návrhy na opatření nebo kárné postihy v případě zjištění hrubých nedostatků.

Kontrola činnosti klubu a revize hospodaření výboru klubu a odborných komisí (pokud byly stanoveny)

I. Ekonomická situace klubu

Podle bodu 3 článku IX Stanov KABT DR „Provádí kontrolu činnosti klubu a revizi hospodaření výboru klubu a odborných komisí (pokud byly stanoveny)”

Dle Stanov KABT však výbor není povinen předkládat DR ke kontrole výpisy z účtu, ani jakékoliv jiné formy kontroly hospodaření.

Vzhledem k tomu, že k předložení žádných informací vztahujících se k hospodaření klubu nedošlo, DR se k otázce hospodaření nemůže vyjádřit.

Pro zvýšení transparentnosti činnosti výboru KABT DR navrhuje doplnění článku IX stanov KABT v následujícím znění:

Výbor klubu dvakrát ročně předkládá DR ke kontrole výpisy z elektronického bankovnictví za uplynulé období.

DR dále navrhuje, aby vybraný člen DR průběžně prováděl kontrolu schválených výdajů v rámci pravidelných schůzí výboru KABT.

ODSOUHLASENO ČLSCH 16.9.2012

II. Činnost klubu dle stanov KABT

V článku II stanov KABT je uvedeno, že: Poslání klubu je...“Vytvářet podmínky pro rozvoj chovatelské a klubové činnosti na demokratických principech.”

a. Vzhledem k mnoha osobním konfliktům mezi členy klubu doporučuje DR doplnit stanovy KABT o následující ustanovení:

Členové klubu se o sobě navzájem vyjadřují s respektem a nepodílí se žádným způsobem na šíření nepodložených nepravdivých informací týkajících se členů KABT i psů, fen či štěňat v jejich majetku i majetku ostatních členů KABT, a to zejména informací, jejichž aktivní či pasivní šíření by naplnilo skutkovou podstatu trestného činu pomluvy, poškozování dobrého jména či šikany, rovněž v její podobě kyberšikany.

Bude-li jakýkoliv člen KABT prokazatelně jednat v rozporu s výše uvedeným ustanovením, bude z klubu vyloučen. O případném vyloučení na základě vzniku výše popsané skutečnosti rozhodne ČLSCH KABT na svém nejbližším zasedání formou hlasování.

Diskutováno v plénu ČLSCH a staženo z programu, nahrazeno usnesením ČLSCH KABT:

Členové KABT se usnesli, že stížnosti členů KABT ve věcech skutkové podstaty trestného činu pomluvy, poškozování dobrého jména či šikany, rovněž v její podobě kyberšikany týkající se informací o členech KABT i psů, fen či štěňat v jejich majetku i majetku ostatních členů KABT se budou řešit občanskoprávní cestou.

Výbor KABT text stížností spolu s předloženými důkazy stěžovatele uveřejňuje na webových stránkách KABT a na tyto stížnosti odpovídá ve lhůtě 14ti dnů.

Správný odsouhlasený text na ČLSCH KABT ze dne 16.9.2012:

Výbor KABT text stížností týkajících se porušení stanov KABT a porušení Organizačního řádu spolu s předloženými důkazy stěžovatele uveřejňuje na webových stránkách KABT a na tyto stížnosti odpovídá ve lhůtě 14ti dnů. Až do úplného vyřešení stížnosti nebudou uveřejňována jména a konkrétní osobní údaje, aby v případě neshledání pochybení nebylo poškozeno dobré jméno dotčené osoby.

b. KABT má za úkol rovněž:

Umožnit školení a vyškolení posuzovatelů z řad svých klubových členů chovatelů.

DR doporučuje zorganizovat seminář pro členy a rozhodčí zaměřený na specifika plemene BT a mini BT, ať už s ohledem na jejich posuzování na výstavách nebo vybranou zdravotní problematiku.

c. V článku IX je uvedeno, že Výbor má právo v naléhavém případě kooptovat nového člena pro výkon funkce.

DR doporučuje stanovy doplnit o formulaci:

V případě odstoupení či odvolání jakéhokoliv člena výboru nebo DR KABT se jeho funkce ujímá člen, který obdržel v příslušných volbách následující nejvyšší počet hlasů.

Pokud není k dispozici člen s následujícím nejvyšším počtem hlasů, je nový člen výboru či DR KABT kooptován výborem KABT. Kooptace člena výboru je dočasná. Mandát kooptovaného člena výboru vyprší na nejbližší členské schůzi, kde se konají řádné doplňující volby člena výboru KABT, popř. DR.

ODSOUHLASENO ČLSCH 16.9.2012

III. Různé

d. Výbor KABT dosud nezveřejnil na webových stránkách zprávu DR za rok 2010-2011.

DR doporučuje doplnit stanovy KABT o následující ustanovení:

Výbor KABT uveřejňuje zprávu DR na webových stránkách KABT a v klubovém zpravodaji v celém jejím znění ,včetně případných příloh.

ODSOUHLASENO ČLSCH 16.9.2012

e. DR opakovaně doporučuje výboru KABT uveřejňovat data schůzí spolu s přehledem projednávaných bodů, tak aby bylo naplněno právo členů být informován o veškeré činnosti klubu, jak je specifikováno v článku VI bodu 4 Stanov KABT. Na webových stránkách KABT, včetně schůzí internetových s předstihem 14ti dnů.

f. Komunikace výboru – DR výrazně doporučuje, aby výbor KABT sděloval informace zásadního charakteru týkající se činnosti KABT a rozhodnutí výboru bezprostředně, a to na webových stránkách klubu. Je nepřípustné, aby jakýkoliv člen výboru informoval členy KABT o činnosti výboru před oficiálním uveřejněním této činnosti.

Příklad: odchod Dr. Daňka z funkce předsedy byl znám již před oficiálním zveřejněním této informace na stránkách KABT a sdělován na sociálních sítích.

DR proto doporučuje doplnění článku VIII stanov KABT o následující ustanovení:

Informace o činnosti výboru KABT jsou až do publikace jejich oficiální verze prostřednictvím webových stránek komunikovány pouze uvnitř výboru. Bude-li jakýkoliv člen výboru či DR KABT šířit informace týkající se činnosti výboru KABT či KABT před jejich zveřejněním na webových stránkách klubu, bude tato skutečnost zaznamenána a oznámena na nejbližší schůzi KABT členské základně. Člen, který se jednání v rozporu s výše uvedeným ustanovením dopustí, bude na tuto skutečnost nejprve výborem KABT písemně upozorněn, proviní-li se opakovaně, bude z výboru KABT či DR KABT vyloučen.

g. Organizace výstav

DR vyzývá výstavní výbor a organizátory výstav KABT k důslednému dodržování předpisů FCI a ČMKU, zejména výstavního řádu ČMKU.

1. Výstavní řád ČMKU - Článek 12 - Z účasti na výstavě jsou vyloučeni

a) Psi, kteří nejsou uvedeni v katalogu.
b) Psi nemocní, podezřelí z nemoci, po úraze, feny v druhé polovině březosti,feny kojící a háravé feny.

c) Psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo vystavovat.

d) Psi nebezpeční - kousaví a agresivní vůči lidem a psům.
e) Psi s kupírovanýma ušima (viz zákon na ochranu zvířat proti týrání 246/1992 v platném znění zejména ve znění zákona 77/2004).

2. Řád ČMKU rovněž říká, že:

Chování rozhodčího musí být korektní jak při posuzování v kruhu, tak mimo něj. Z toho vyplývá, že
„... v žádném případě se nesmí stýkat s vystavovateli, kteří mu budou předvádět své psy, ani u nich před výstavou bydlet...“

Tato skutečnost byla údajně porušena na KV Rychety v červenci 2012 při předvádění psů v majetku Mgr. Olléové (osoba pověřená péčí o rozhodčího) a rovněž v září 2012 v kruhu, kde posuzoval pan Carl Pew v případě předvádění psa paní Alžbětou Vrůblovou.

(Řešeno na ČLSCH – pí. Vrůblová byla fyzicky v kruhu u pana Scotta, i když v katalogu bylo uvedeno jinak)

Dále (výňatek výstavního řádu ČMKU):

Při posuzování smí být v kruhu vedle vystavovatelů pouze rozhodčí, vedoucí kruhu, zapisovatel, příp. tlumočník. S povolením hlavního rozhodčího může být do kruhu přidělen i hospitant(i).

Hospitanti do kruhu přiděleni nebyli, přesto se v průběhu posuzování v kruhu nacházelo více osob než jsou ty, které jsou uvedeny ve výše uvedené citaci výstavního řádu ČMKU.

3. Pořadatel nesmí pověřit osobu, která bude vystavovat, před posuzováním péčí o rozhodčího.

Personál (vedoucí kruhu, překladatel/ka, zapisovatel/ka) nesmí pracovat ve výstavním kruhu, v kterém by měl být posouzen pes přihlášený na výstavu pod jeho jménem a nesmí předvádět žádného psa ve výstavním kruhu, v kterém pracuje.

Na KV Rychety došlo jak k předvádění psů personálem (M. Altmannová), tak k předvádění psů osobou pověřenou péčí o rozhodčího a přítomnou v kruhu, kde posuzoval pan Werner Constanz (Mgr. H. Olléová).

Vzhledem k údajnému porušení výstavního řádu ČMKU ve více jeho bodech DR doporučuje organizátorům výstav KABT zvážit předání organizace výstav novému týmu organizátorů, pokud se takový tým sestaví.

(na ČLSCH byl ustanoven nový výstavní výbor, zapsáno 16.9. 2012)

DR apeluje na důsledné dodržování ustanovení výstavního řádu ČMKU.

h. Komunikace výboru KABT

- DR stále cítí nejasnosti v případu paní Šeborové a připomínek vznesených ing. Kmoníčkem ohledně hlasování a procesu přeregistrování fenky Mgr. Olléové. DR doporučuje tyto kauzy stručně shrnout, včetně závěrů, které byly učiněny, a to proto, aby byla zvýšena transparentnost činnosti výboru KABT pro všechny členy KABT.

- V zápisech ze schůze výboru v některých případech chyběl údaj, kdo se schůze zúčastnil, tedy kolik členů výboru bylo přítomno. DR doporučuje tyto údaje vždy uvádět.

- DR doporučuje zřízení odborné komise pro otázky zdraví za účelem shromažďování poznatků a informací souvisejících se zdravím a informování členské základny o aktualitách v oblasti zdraví BT, zejména, co se týče informací praktického charakteru

- DR doporučuje pečlivé doplňování statistiky krytých fen a narozených štěňat na stránkách KABT a doporučuje výboru a členské základně schválit do stanov ustanovení hovořící o povinnosti tuto informaci sdělit, podmíněno zasláním PP štěňat a pokračováním členství KABT.

i. KABT má dle stanov za úkol rovněž:

Rozvíjet a propagovat chov plemene : ANGLICKÝ BULL TERRIER a Mini BULL TERRIER.

V souvislosti s tímto bodem DR doporučuje výstavnímu výboru výstav pořádaných KABT:

- Provádět jazykovou kontrolu zpravodaje KABT a dalších uveřejňovaných informací jak v českém, tak v anglickém jazyce a zamezit tak další publikaci jazykově chybných textů

- Z výstavy pořídit reportáž, kterou spolu s fotografiemi otisknou některá kynologicky zaměřená periodika v ČR

(k vytvoření takovéto formy propagace se přihlásila MVDr. Lucie Žákovská, zapsáno 16.9.2012)

- DR doporučuje výboru KABT věnovat dostatečnou pozornost soutěži top bull terrier roku. Způsob, jakým byl předán pohár vítězi této soutěže za rok 2011 lze považovat za vysoce politováníhodný, stejně tak jako předanou cenu a nulovou pozornost, která byla vítězům v rámci klubové výstavy věnována.

j. DR se domnívá, že pro plemeno je velmi žádoucí, aby chovatelé a majitelé BT zveřejňovali informace týkající se zdraví psů v jejich majetku, jedinců odchovaných, popř. v jejich držení. DR vyzývá členy KABT, aby nepoužívali informace výše zmíněného charakteru jako nástroj k šíření pomluv či negativně orientovaných informací, které by zveřejnitele vedly k pocitu lítosti nad jejich zveřejněním.

k. DR doporučuje výboru KABT pořizovat audio či video záznamy z ČLSCH tak, aby se předešlo problémům, které se objevily v minulosti (např. problémy s hlasováním).

Existuje mnoho výhod dobrého života. Ale může drogy nám pomoci? Diflucan (flukonazol), jeden z nové skupiny triazolových antifungálních činidel, je dostupný ve formě prášku pro přípravu perorální suspenze. Tam bylo jen několik příkladů. Mnoho lidí si myslí o Cialis. Téměř každý člověk ví alespoň něco o tom, . Otázky, jako je , jako odkaz na různé typy zdravotních problémů. Známky sex zdravotních problémů u mužů patří nemožnost udržet erekci dostatečnou pro sexuální funkce. Běžným třída antidepresiv, které zahrnují Paxil, může příčina potíže v posteli. While Cialis je považován za dostatečně bezpečné samy o sobě, nicméně, sexuální odborníci říkají, že medicína smíchání s omamným látkám by mohlo být nebezpečné. Neberte léky out-of-datle. Vezměte je na prodejně vaší místní farmacie, která se bude nakládat z nich pro vás.