Organizační řád KABT (Chovatelský řád)

Lešanská 1176/2a
Chodov, Praha 4
bulterierclub@email.cz

Organizační řád KABT

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Řád slouží k řízení a kontrole chovu plemen bulteriér (BT) a miniaturní bulteriér (MBT) v působnosti chovatelského klubu  KABT.
 1. Řád nenahrazuje ustanovení a podmínky stanovené právními předpisy, zejména zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) ve znění pozdějších předpisů.
 1. Řád nenahrazuje Řád ochrany zvířat při chovu psů ČMKU/ČMKJ a ostatní řády a Směrnice ČMKU/ČMKJ.
 1. Uvedenými zákony, řády, směrnicemi a tímto organizačním řádem jsou členové klubu povinni se řídit.
 1. Chovatelé miniaturních bulteriérů mohou chovat pouze pod jedním klubem. Změna klubu je možná jednou za 3 roky.

 

II. CHOVNÍ JEDINCI

Chovní mohou být pouze čistokrevní jedinci s platným průkazem původu, jenž je vystavený nebo registrovaný plemennou knihou ČMKJ, a kteří splňují podmínky stanovené KABT. KABT nepovoluje interbreeding mezi plemeny BT a MBT.

 

Podmínky pro zařazení do chovu:

 1. Platné členství majitele v KABT nebo smlouva mezi KABT a majitelem psa/feny o poskytování služeb nečlenovi (IX. A).
 1. Platný průkaz původu vystavený nebo registrovaný plemennou knihou ČMKJ - psi i feny.
 1. Absolvování svodu ve věku nejméně 9 měsíců. Svod provádí rozhodčí určený výborem KABT, poradce chovu nebo pomocný poradce chovu a dva členové výboru
 1. Vylučující vady z chovu jsou kryptorchismus, monorchismus, agresivita, bázlivost a modré oko. Svodová karta se přikládá k  uchovnění jedince.
 1. Pes - nejméně 1 výstava vyššího typu (výstava s možností udělení CAC) na území ČR nebo v zahraničí (pod FCI) s oceněním výborný ve věku od 9 měsíců.
 1. Fena - nejméně 1 výstava vyššího typu (výstava s možností udělení CAC) na území ČR nebo v zahraničí (pod FCI) s oceněním velmi dobrá ve věku od 9 měsíců.
 1. Kopie originálů zdravotních testů zasílá žadatel zároveň s žádostí o chovnost poradkyni chovu elektronicky. Namátkově může PCH pravost ověřit u akreditovaného veterináře.
 1. Při akcích KABT je možné uchovnění jedince na místě konání. Žadatel si připraví veškeré potřebné kopie důležité k uchovnění:
 •         PP a jeho kopii
 •         kopii svodové karty
 •         kopii výstavního posudku
 •         kopie zdravotních testů - BAER test, USG ledvin nebo u BT genetické vyšetření PKD,               pro MBT ještě Doppler - ultrazvukové vyšetření srdce a PLL
 1. Pes i fena importovaní z členských zemí FCI jako chovní musí v případě přeregistrace na českého majitele splnit podmínky chovnosti KABT (viz. Podmínky zařazení do chovu) Testy BAER a PLL budou uznány na základě originální zprávy nebo pokud budou zapsány v PP daného jedince.
 1. MBT lze chovat pouze pod jedním klubem (KABT nebo KCHMPP). S platností od 1. 1. 2021 členská základna schválila, že je u MBT možný přestup do KCHMPP, ovšem jen jednou za 3 roky. Chovatel může uchovňovat své jedince pouze v klubu, pod kterým chová. Pes i fena chovní pod KCHMPP jsou chovní i u KABT za podmínky, že doloží všechny výsledky povinných vyšetření. Testy BAER a PLL budou uznány na základě originální zprávy nebo pokud budou zapsány do PP daného jedince, u PKD a vyšetření Doppler, je nutno doložit sonografické vyšetření od akreditovaného veterináře klubu.
 1. Jestliže se z důvodů vládních omezení nemůže konat plánovaná klubová výstava, může výbor KABT zorganizovat tzv. "uchovňovací svod".  U jedinců bez vad vyřazujících z chovu je uchovňovací svod plně dostačující k jejich uchovnění. 

 

Povinné testy:

 • Povinné vyšetření na luxaci čočky

S platností od 18. 6. 2013 se mohou testy provádět po dovršení 6 týdnů věku zvířete, kdy je u zvířete jasná identifikace. Do chovu lze zařadit jedince s výsledkem clear (čistý, N/N), nebo Carrier (přenašeč, N/P). Uznány budou pouze výsledky odebrány v laboratoři nebo veterinárním lékařem, který potvrdí formulář o odběru vzorků (formulář si žadatel vytiskne na stránkách zvolené laboratoře). Tento test se provádí u jedinců ze spojení Clear (zdravý) x Carrier (přenašeč). U jedinců Clear x Clear se dokládají testy rodičů (ověřená kopie nebo zápis v PP), pokud není zapsáno u daného jedince v kolonce otec/matka. 

 • Povinné vyšetření na sluch metodou BAER

S platností od 1. 4. 2014 je při žádosti o uchovnění vyžadováno u psa i feny doložení výsledků vyšetření sluchu metodou BAER se závěrem +/+, tj. oboustranně slyšící. Test BAER je platný od 6 týdnů věku zvířete, kdy je u zvířete jistá identifikace. Uznány budou pouze výsledky v originální zprávě veterinárního lékaře.

 • Povinné vyšetření na PKD – sonograficky

S platností od 1. 4. 2014 bude při žádosti o uchovnění vyžadováno u psa i feny doložení výsledků sonografického vyšetření ledvin a to se závěrem bez nálezu, jedinec vhodný do chovu. Sonografické vyšetření ledvin je platné od 12 měsíců věku zvířete, musí být provedeno jedním z akreditovaných veterinářů klubu. Uznány budou pouze výsledky v originální zprávě veterinárního lékaře.

 • Test na PKD vyšetřený metodou DNA

Lze provádět v době, kdy je jasná identifikace zvířete a provádí se pouze u BT

 • Povinné vyšetření na PKD – metoda USG

S platností od 1. ledna 2021 rozhodla ČLSCH tak, že je povinnost podstoupit vyšetření USG ledvin - vyžaduje se popis ledvin z USG vyšetření na PKD - tvar, stav kůry a dřeně, velikost. Protokol o vyšetření bude přikládán k žádosti o uchovnění se závěrem veterináře vhodný do chovu. Provádí se pouze u MBT

 • Doppler – ultrazvukové vyšetření srdce

S platností od 1. ledna 2021 ČLSCH rozhodla, že při žádosti o uchovnění plemene miniaturní bulteriér bude vyžadováno vyšetření srdce u akreditovaných veterinářů klubu. Vyšetření je platné od 12 měsíců věku zvířete..

Všechna zdravotní vyšetření nutná k chovu budou zapsána do průkazu původu daného psa/feny při uchovnění poradcem chovu, proto jsou testy platné po celou dobu chovnosti daného jedince.

 

Administrativní postup pro uchovnění.

Bulteriér a miniaturní bulteriér

 

a) Pes: 

Po splnění podmínek zašle/předloží majitel psa poradci chovu:

 • Poštou
 •        originál PP 
 • Elektronicky
 •        kopii výstavních posudků
 •        kopii zdravotních testů
 •        kopii svodové karty

Fotografii psa si v genealogii bude aktualizovat majitel sám

Na podkladě těchto dokladů potvrdí poradce chovu nebo pomocný poradce splnění podmínek do PP.  Následně originál PP přepošle na plemennou knihu, která potvrdí chovnost a PP vrátí majiteli.

 

b) Fena: 

Po splnění podmínek zašle/předloží majitel psa poradci chovu:

 • Poštou
 •       originál PP 
 • Elektronicky
 •      kopii výstavních posudků
 •      kopii zdravotních testů
 •      kopii svodové karty

Fotografii feny si v genealogii bude aktualizovat majitel sám

Na podkladě těchto dokladů potvrdí poradce chovu nebo pomocný poradce splnění podmínek do PP a zařadí fenu do registru genealogie jako „zařazena do chovu“. Plemenná kniha potvrdí chovnost feny až po prvním vrhu štěňat. Je nutné s přihláškou vrhu (po očipovaní - vyřízení PP štěňat) zaslat poradkyni chovu i originál PP feny a ta vše zašle na plemennou knihu.

 

V závažných případech může být rozhodnutím členské schůze chovnost psa nebo feny pozastavena.


III. SVOD

Bulteriér a miniaturní bulteriér:

 1. Na svodu jsou posuzováni psi a feny starší 9 měsíců.
 1. Komisi tvoří rozhodčí určený výborem KABT, poradce chovu nebo pomocný poradce chovu a dva členové výboru (svod při MV Brno zajišťují: rozhodčí, poradce chovu a 1 přísedící)
 1. Pes/fena je popisován/a dle svodové karty.
 1. Termíny konání svodu jsou zveřejňovány s dostatečným předstihem na webových a FB stránkách klubu.

 

IV. KRYTÍ

Bulteriér a miniaturní bulteriér:

 1. Pes i fena mohou být použiti v chovu po dosažení věku 15 měsíců. Pes bez horní věkové hranice. Fena smí být kryta naposledy v den, kdy dosáhne věku 8 let. Ve věku nad 8 let smí být fena kryta již pouze 1x a to s předchozím souhlasem poradce chovu a za předpokladu, že žádost je doložena doporučením veterinárního lékaře, že případné zabřeznutí neznamená nadměrné zdravotní riziko pro fenu i štěňata.
 1. Může být kryta pouze fena, pro kterou byl vystaven krycí list.
 1. Ke krytí může být použit pouze pes, který splnil podmínky chovnosti, je uveden v krycím listě a zároveň je uveden v seznamu chovných psů v genealogii.
 1. Pes smí krýt pouze jednu fenu v jednom kalendářním dni, fena smí být během jednoho cyklu kryta pouze jedním psem.
 1. Nelze použít blízkou příbuzenskou plemenitbu (otec x dcera; syn x matka; praví sourozenci, byť z různých vrhů). Při vzdálenější příbuzenské plemenitbě (polo-sourozenci) se doporučuje zvážit, zda není riziko zvyšování výskytu dědičných vad. K žádosti o krycí list musí být připojeno zdůvodnění, proč bylo zvoleno toto spojení. U obou jedinců musí být doložené vyšetření srdce (Doppler) a ledvin (USG), nebo u BT též možno dodat PKD DNA vyšetření, včetně povinného BAER testu.
 1. Umělá inseminace může být provedena pouze v případě, že pes i fena měli dříve potomstvo přirozeným způsobem. Umělou inseminaci může provádět pouze osoba odborně způsobilá dle zákona č. 154/ 2000 a 166/ 1999 a musí toto potvrdit v krycím listu.
 1. Originál krycího listu (část A + B) s uvedeným jménem a číslem zápisu psa, daty krytí a podpisy obou majitelů zašle majitel feny do 10 dní po posledním krytí poradci chovu.
 1. Je zakázáno krýt chovného jedince s nedostatkem – postavení špičáků F3 s chovným jedincem, který má také nedostatek postavení špičáků F3.
 1. Je zakázáno krýt chovného jedince s nedostatkem skusu E3 s chovným jedincem, který má také nedostatek skusu E3                                                               
 2. S platností od 1. ledna 2021 rozhodla ČLSCH tak, že je povoleno krýt nevyšetřené jedince a přenašeče pouze jedinci s platným vyšetřením s výsledkem LAD clear (N/N).

 

V. ZAHRANIČNÍ KRYTÍ

Bulteriér a miniaturní bulteriér:

 1. Majitel psa, který kryje fenu zahraničního majitele, je povinen si ověřit, že fena splňuje podmínky chovnosti v zemi, kde je registrovaná. Současně je povinen bezplatně poskytnout kopie všech dokladů o chovnosti psa majiteli kryté feny.
 1. Při krytí zahraničním psem je majitel feny povinen dokladovat majiteli psa chovnost své feny. K online žádosti o KL musí žadatel přiložit kopii PP a dokladů potvrzujících chovnost u jedinců, kde je uchovnění povinné (případně vyšetření). U jedinců ze zemí, kde se chovnost nestanoví, se toto nedokládá (není-li ovšem pes prodán do další země, kde již chovnost jedince povinná je). Tyto doklady s krycím listem C + D se posílají na plemennou knihu ČMKJ.

 

VI. KRYCÍ LIST

Bulteriér a miniaturní bulteriér:

 1. Vystavení krycího listu žádá majitel feny nejméně jeden měsíc před předpokládaným krytím - formulář „Krycí list“ je online v genealogii KABT. Žadatel zde musí být řádně registrován. Odkaz je na webové stránce klubu.
 1. Krycí list standardní (vyřízení krycího listu do 1 měsíce) je zdarma. Poplatek za vystavení expresního krycího listu se platí předem na číslo účtu: 157469587/0600 - krycí list expresní (do jednoho týdne): s variabilním symbolem 115, specifickým symbolem je evidenční číslo člena klubu. Více informací na webové stránce pod "Chov". Kopie dokladu o zaplacení musí být přiložena k online žádosti.
 1. Krycího psa si může navrhnout majitel feny nebo požádá o doporučení poradce chovu.
 1. Při výběru zahraničního psa si musí majitel feny ověřit, zda pes, kterého chce použít ke krytí, je zaveden v genealogii jako chovný. Pokud  psa nenaleznete v genealogii (s poznámkou chovný), je třeba kontaktovat správce genealogie se žádostí o zavedení (změnu statutu na chovný) do genealogie, přiložit kopii PP s potvrzenou chovností (nebo bod V, 2 viz výše) a event. test LAD.
 1. Pokud se chovatel rozhodne pro psa, který není zapsán v krycím listě, je chovatel povinen tuto změnu neprodleně ohlásit poradkyni chovu. Poradkyně chovu má právo tuto změnu potvrdit nebo nedoporučit.
 1. Na krycím listě musí být zapsán pouze chovný jedinec uvedený v genealogii KABT jako chovný pes. Při výběru zahraničního krycího psa odpovídá za chovnost majitel chovné feny.
 1. Krycí list má platnost do konce kalendářního roku ve kterém byl vydán. Od 1. 12. již budou vydávány KL na další kalendářní rok po doložení platby za členství na následující rok.
 1. Další krycí list může být feně vystaven až po vrácení KL předcházejícího.
 1. Krycí list je rozdělen na části
 •      část A + B se zasílá poradci chovu do 10 dní po krytí
 •      část C + D odesílá se po narození štěňat spolu s žádostí o zápisová čísla na plemennou knihu ČMKJ do 28 dnů, v případě nezabřeznutí feny se odesílá do 75 dní po krytí feny zpět poradci chovu

 

VII. AKTUALIZOVANÝ SEZNAM CHOVNÝCH JEDINCŮ

Bulteriér a miniaturní bulteriér:

 1. Aktualizovaný seznam krycích jedinců je v genealogii KABT.
 1. Jako „chovný jedinec“ je pes/fena zapsán po přiznání chovnosti poradcem chovu. V dalším kalendářním roce je na seznamu uveden pouze do termínu zaslání registračních karet (online přihlášky do KABT) - není-li na registrační kartě majitelem uveden, je chovnost psa/feny změněna na „splnil podmínky chovnosti“ v genealogii KABT a jedinec nemůže být použit v chovu. Na seznam chovných jedinců klubu bude dopsán a jeho použití v chovu umožněno po následovném zaslání registrační karty (online přihlášky do KABT), nebo uzavřením smlouvy s KABT jako nečlen.
 1. Majitel psa/feny může bez udání důvodů požádat o vymazání psa/feny ze seznamu chovných jedinců a tím jeho vyřazení z chovu.

 

VIII. VRH

Bulteriér a miniaturní bulteriér:

 1. Fena a vrh mají být umístěny u svého majitele. Pokud je fenu a štěňata nutno umístit jinam, musí být o této skutečnosti informován poradce chovu.
 1. Utracení štěňat v chovech v případě slabosti, nevyléčitelné nemoci, těžkého poranění, genetické nebo vrozené vady nebo celkového vyčerpání smí provádět pouze veterinární lékař.
 1. Po narození štěňat je chovatel povinen podat do 10 dnů zprávu poradci chovu za pomoci formuláře „Hlášení vrhu“, který je online v genealogii KABT. Žadatel zde musí být řádně zaregistrován. Odkaz je na webové stránce klubu.

              Formulář „Hlášení vrhu“ obsahuje:

 •               základní identifikační údaje - datum krytí a vrhu
 •               počet celkem narozených, mrtvě narozených, ponechaných štěňat
 •               pohlaví
 •               barvy štěňat
 •               zda štěňata jsou ponechána matce nebo předána kojné feně, v tom případě i adresu držitele kojné feny a počet štěňat u ní umístěných
 1. O narození štěňat je chovatel povinen neprodleně podat informaci držiteli krycího psa.
 1. Minimální věk pro odběr štěňat od feny je 50 dní. Štěňata (vrh) musí být v době odběru označena čipem.
 1. Maximální počet vrhů u chovné feny je 1 vrh v 1 kalendářním roce, včetně vrhů, kdy fena porodí pouze jedno štěně.
 1. Kontrola vrhu chovatelem je vykonána bezprostředně po porodu.
 1. Do hlášení vrhu chovatel v online formuláři v genealogii uvede v kolonce Poznámky zdravotní stav vrhu pouze v případě zdravotních problémů a výsledek zašle online poradci chovu.
 1. Bude-li vysloveno a předáno neanonymní podezření, že chovatel nevytváří feně a štěňatům dostatečně kvalitní životní podmínky, je tento chovatel povinen umožnit kontrolu vrhu provedenou dvěma členy výboru. V případě, že tato kontrola shledá podmínky splňující normy, náklady spojené s kontrolou hradí neanonymní navrhovatel. Budou-li však shledány podmínky za nedostačující, či v rozporu s platnými řády, náklady spojené s kontrolou hradí chovatel. Z tohoto pak budou vyvozena kárná opatření nejen v rámci klubu, ale i výsledky budou jmenovitě zveřejněny na klubových webových stránkách. V případě, že neanonymní návrh kontroly podá nečlen, bude po něm požadováno složení kauce (1000,- Kč). Kontrola vrhu bude ohlášená a provedená členy výboru v nejbližším možném termínu.
 1. Testy DNA pro potvrzení dat uvedených v průkazu původu nařídí výbor KABT, resp. poradce chovu
 •           má-li poradce chovu podezření, že uvedený původ neodpovídá skutečnosti 
 •           je-li vznesen neanonymní podnět, že uvedený původ neodpovídá skutečnosti

V obou případech stanoví výbor veterinárního lékaře, který provede odběry vzorků a laboratoř, která provede vyšetření. V případě, že deklarované rodičovství nebude potvrzeno, uhradí klubu veškeré náklady chovatel - tímto se nevylučují další sankce (vyloučení z klubu, nevystavení PP, další postih dle zákonů ČR). V případě, že rodičovství je potvrzeno, hradí náklady kontroly podle bodu a) klub, podle bodu b) navrhovatel. Je-li navrhovatel nečlen klubu, bude od něj před nařízením vyšetření požadováno složení kauce (1000,- Kč).

 

IX. ZÁPISY ŠTĚŇAT DO PLEMENNÉ KNIHY

Bulteriér a miniaturní bulteriér:

 1. Podkladem pro zápis odchovu do plemenné knihy je přihláška k zápisu vrhu štěňat.
 •        část krycího listu A + B se odesílá poradci chovu do 10 dní po krytí
 •        část krycího listu C + D (a v případě zahraničního krytí i kopie originálu PP, včetně dokladu o chovnosti psa) se zasílá nejpozději do 28 dní stáří štěňat na ČMKJ a to vše najednou         společně s žádostí o přidělení čísel zápisu štěňat
 •        přihláška k zápisu vrhu štěňat - po očipování se musí odeslat poradci chovu ke kontrole nejpozději do 3 měsíců od data vrhu. PCH ji zašle na plemennou knihu ČMKJ jako podklad pro vydání rodokmenů pro štěňata
 •       přihláška k zápisu vrhu je online v genealogii KABT. Žadatel zde musí být řádně zaregistrován. Odkaz je na webové stránce klubu.
 1. Jména štěňat se v jedné chovatelské stanici nesmí opakovat.
 1. Jména štěňat jednoho vrhu musí začínat stejným písmenem. Vrhy musí být řazeny abecedně (vzestupně) za sebou.
 1. Štěňata se zapisují do plemenné knihy té země, kde má chovatel trvalé bydliště.

  

X. SMLOUVA MEZI KABT A MAJITELEM PSA/FENY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NEČLENOVI

 1. Smlouva může být uzavřena pouze na jeden kalendářní rok.
 1. Nečlen je povinen dodržovat veškeré normativy FCI, ČMKU, ČMKJ, KABT, Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení, Řád ochrany zvířat při chovu psů, k čemuž se musí ve smlouvě zavázat.
 1. Platnost krycích listů (datum krytí), na kterých je uveden pes nebo fena nečlena, končí nejpozději 31. prosince roku, na který byla smlouva uzavřena. V případě nevyužití krycího listu a prodloužení smlouvy je nutné vystavení nového krycího listu.
 1. Krycí pes v majetku nečlena může být používán v chovu, splnil-li podmínky chovnosti, majitel má uzavřenou platnou smlouvu s klubem a pes je za poplatek uveden v seznamu krycích psů jako chovný. Platby provádí nečlen na číslo účtu: 157469587/0600 a uvádí příslušný variabilní symbol: uzavření smlouvy 550 (cena 500,- Kč), vystavení krycího listu 110 (cena 500,- Kč), uvedení v seznamu krycích psů 660 (cena 500,- Kč). Registraci chovnosti psa nebo feny, vystavení PP, exportní PP, přiznání šampionátů a další zápisy do PP provádí plemenná kniha, resp. ČMKU/ČMKJ a účtuje podle svých ceníků. Účast na svodech a výstavách pořádaných KABT není vázána na členství nebo smlouvu.
 1. KABT si vyhrazuje právo účtovat nečlenům za služby poplatky odlišné od zvýhodněných poplatků určených členům.

 

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Porušením výše uvedených ustanovení řádu KABT vyplývající z řádu ČMKU/ČMKJ se chovatel nebo majitel (držitel) chovného jedince vystavuje kárnému řízení, pokutě, pozastavení členství, pozastavení chovnosti na dobu určitou, případně vyloučení z KABT.
 •          krytí jedincem, který administrativně neměl dokončenou chovnost, tedy neuchovněným jedincem, bude zpoplatněno ve výši 20 000,- Kč
 •          krytí dvou chovných jedinců bez krycího listu za fenu i psa ve výši 10 000,- Kč, tedy v souhrnu 20 000,- Kč
 •          pozdní zaslání „Hlášení krytí“ poradci chovu: administrativní poplatek 300,- Kč
 •          neoznámení o nevyužití KL poradci chovu: administrativní poplatek 300,- Kč
 •          v odůvodněných případech, na základě rozhodnutí výboru klubu, mohou být požadovány testy DNA
 •          na základě rozhodnutí výboru o zaplacení shora uvedených administrativních poplatků provede chovatel platbu na číslo účtu: 157469587/0600, kde jako variabilní symbol uvede 666. Do zasláni potvrzení o provedené platbě bude Žádost o přihlášku vrhu pozdržena u PCH.
 1. Práva a povinnosti členů klubu a orgánů klubu, které nejsou výslovně upraveny tímto Organizačním řádem, se řídí obecně závaznými právními předpisy ČR.
 1. Tento OŘ je v souladu se závěry členské schůze ze dne 19. 9. 2020, nabývá platnosti a účinnosti dnem následujícím. Organizační řád je prováděcím předpisem ke Stanovám KABT.

 

 

 

 Přílohy:   SVODOVÁ KARTA BT

                SVODOVÁ KARTA MBT