Jednací řád KABT

Lešanská 1176/2a
Chodov, Praha 4
bulterierclub@email.cz

|

JEDNACÍ ŘÁD PRO ČLENSKÉ SCHŮZE SPOLKU (DÁLE JEN ČLSCH) :

 

1. Statutární orgán pověří vedením členské schůze moderátora nebo vedoucího schůze.

 

2. Členská schůze se řídí programem, který navrhuje a schvaluje výbor. Součástí programu ČLSCH jsou také návrhy členů spolku, které jsou dodány nejpozději 14 dní před konáním schůze na platnou oficiální e-mailovou adresu, která je uvedena v kontaktech na webové stránce spolku. Další návrhy obecného typu mohou členové spolku předkládat i před konáním ČLSCH výboru s tím, že se tyto zařadí na program až v závěru ČLSCH.

 

3. Program členské schůze je povinen výbor spolku předem zveřejnit na webové stránce spolku, nejméně 14 dní před stanoveným konáním ČLSCH.

 

4. ČLSCH volí:

 

- komisi sčítací (3 členy)

- komisi pro přípravu usnesení a zápis ČLSCH (3 členy)

- komisi volební, pokud je ČLSCH zároveň volební (3 členy)

 

5. Návrhy členů spolku jsou zveřejňovány v časovém sledu průběžně, jak docházely na e-mail, na webové stránce spolku.

 

6. O podaných návrzích se hlasuje v pořadí, v jakém byly podány. Případný protinávrh bude hlasován společně s prvním návrhem, sejde-li se více návrhů k jednomu tématu, bude o nich hlasováno současně.

 

7. Hlasovat na členské schůzi mohou pouze řádní a čestní členové spolku.

 

8. Ke schválení návrhů se vyžaduje nadpoloviční většina hlasů členů zapsaných na prezenční listině.

 

9. Hlasovací právo členů spolku je zastupitelné.Platný je originál plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Hlasuje se zvednutím ruky pomocí hlasovacího lístku, který každý člen obdrží při zápisu do prezenční listiny. Na volební ČLSCH jsou volby funkcionářů spolku tajné, s výjimkou případu shody platných hlasů. Tajné hlasování probíhá vhozením obdržených hlasovacích lístků, které člen obdržel při zápisu do prezenční listiny, do připraveného zařízení.

 

10. Při hlasování se hlasy členů sčítají, což zajišťuje tříčlenná sčítací komise. Moderátor nebo vedoucí schůze ohlásí veřejně počet hlasů „pro a proti“. Rozdíl mezi celkovým počtem hlasů a součtem hlasů „pro a proti“ bude kvalifikován jako „zdržel se hlasování“. Jestliže někdo svévolně odejde z místnosti, bude také kvalifikován "zdržel se hlasování".

 

11. Diskusní příspěvek je limitován časem, neměl by přesáhnout 3 minuty. O delším příspěvku může podle závažnosti rozhodnout předseda spolku nebo vedoucí schůze (moderátor). Jiná osoba než člen spolku může v diskuzi vystoupit jen se souhlasem předsedy nebo vedoucího schůze (moderátora).

 

12. Případné technické připomínky jsou limitovány časem, neměly by přesáhnout 1 minutu.

 

13. V případě vulgárního, rasistického, či násilného chování, bude člen na své nepřijatelné chování ústně veřejně upozorněn předsedou spolku, nebo moderátorem schůze (vedoucím schůze), při opakovaném nepřijatelném chování bude z ČLSCH vyloučen předsedou spolku, nebo moderátorem schůze (vedoucím schůze). Vyloučením člena z ČLSCH zaniká i jeho volební hlas, včetně všech hlasů jím zastupovaných formou plné moci.

 

14. Z jednání ČLSCH se pořizuje zápis a závěrečné usnesení. Usnesení musí být ihned po jeho schválení členskou schůzí podepsáno všemi členy komise pro přípravu usnesení a zápisu, předsedou spolku a předsedou dozorčí rady. Součástí zápisu je prezenční listina, obsahující jména hlasujících.

 

15. Závěrečné usnesení ČLSCH a zápis ČLSCH bude zveřejněno na webových stránkách spolku, a to do 30 dní, a v Ročence klubu. Zápis ČLSCH musí obsahovat: kdo ČLSCH svolal, datum a místo konání členské schůze, počet přítomných osob (i v zastoupení), čas zahájení a ukončení schůze, jméno vedoucího (moderátora) ČLSCH, kompletní přednesené zprávy, všechny projednané návrhy členů spolku (včetně zápisu hlasování), přijaté usnesení, pokud vyplývají z jednání schůze konkrétní úkoly, tak musí obsahovat termín a zodpovědnou osobu na splnění - člena spolku, výboru, či DR, dále nesmí chybět, kdy byl zápis vyhotoven a jména autorů zápisu (schválená tříčlenná komise pro přípravu usnesení a zápis).

 

16. Závěrečná ustanovení:


Tento jednací řád byl přijat členskou schůzí dne 15. 11. 2014 na Konopišti, nabývá platnosti a účinnosti okamžikem přijetí, bude do 14 dní uveřejněn na webu spolku, tedy do 29. 11. 2014. Veškeré změny v jednacím řádu jsou výlučně v pravomoci ČLSCH. Jednací řád je prováděcím předpisem ke Stanovám spolku.