Volební řád

Lešanská 1176/2a
Chodov, Praha 4
bulterierclub@email.cz

Schválen členskou schůzí dne 15. 11. 2014.


VOLEBNÍ ŘÁD SPOLKU


I. Obecná charakteristika:


1. Volební období funkcionářů spolku (výbor a dozorčí rada) je pětileté. Následující volby se
uskuteční při členské schůzi v tom kalendářním roce, ve kterém lhůta uplyne.


2. Volit funkcionáře spolku, a být za funkcionáře spolku voleni, mohou pouze řádní členové spolku
ode dne dovršení 18 ti let věku.


3. Členská schůze navrhne ze své základny členy do volební komise, tři členskou schůzí
schválení členové volební komise si mezi sebou zvolí předsedu volební komise.


4. Předseda, místopředseda, matrikář, členové výboru a členové dozorčí rady spolku se volí
samostatně.


5. Volby funkcionářů spolku jsou tajné, s výjimkou případu shody platných hlasů.


6. Při volbách se mohou použít plné moci řádných členů, kteří se nemohli osobně na členskou
schůzi dostavit. Tiskopis plné moci, který jako jediný bude možno použít, je zveřejněn a k dispozici ke stažení na webových stránkách spolku


II. Vlastní volba:


1. Písemné návrhy se jmény kandidátů od řádných členů samostatně pro předsedu, samostatně
pro místopředsedu, samostatně členy výboru a samostatně pro dozorčí
radu, přijímá výbor spolku do 15 dnů před konáním členské schůze písemnou formou na adresu
předsedy spolku. Každý návrh musí obsahovat písemný souhlas kandidáta. Řádný člen může navrhnout sám sebe. Kandidát může kandidovat pouze do jednoho orgánu spolku


2. Výbor pro jednání členské schůze v dostatečném množství zajistí hlasovací lístky s abecedním
řazením kandidátů samostatně pro volbu předsedy, místopředsedy, členy výboru spolku a samostatně pro dozorčí radu spolku. Vždy pouze jeden hlasovací lístek pro ten který orgán spolku obdrží řádný člen při prezentaci pro členy v zastoupení od místopředsedy spolku, nepověří li předseda spolku jiného člena výboru. Ten také po celou dobu členské schůze eviduje počet vydaných hlasovacích lístků. Kontrolu provádí schválená tříčlenná volební komise členské schůze.


3. Členská schůze v případě potřeby doplní kandidáty do počtu, vždy jeden kandidát pro volby na
předsedu spolku, do počtu jeden kandidát pro volby na místopředsedu, a do počtu sedmi kandidátů pro volby do výboru spolku a do počtu tří kandidátů pro volby do dozorčí rady spolku


4. Volby v časovém sledu podle schváleného programu členské schůze realizuje volební komise
členské schůze.


5. Hlasovací lístky jsou neplatné, neobsahují li všechna jména kandidátů, nebo je li
zakroužkováno více jmen kandidátů, než kolik má ten který orgán spolku členů.


6. Zvoleni do orgánů spolku jsou kandidáti s nejvyšším počtem platných hlasů, a to i při shodě
tohoto počtu hlasů, je li počet zvolených kandidátů do orgánů spolku totožný se stanoveným počtem
členů těchto orgánů.


7. Nastane li situace, že do orgánů spolku by bylo shodou platných hlasů zvoleno více členů, než
kolik členů má ten který orgán mít, volební komise při shodě u nejnižšího počtu těchto hlasů zjistí
veřejnou volbou, který z těchto kandidátů má největší podporu řádných členů a tím (těmi) kandidátem (kandidáty) doplní orgán spolku.


8. Úplné výsledky voleb oznámí členské schůzi předseda volební komise, a to jmenovitě a podle
počtu získaných platných hlasů. Poté o volbě sepíše předseda volební komise zápis, který je včetně
odevzdaných volebních lístků přílohou zápisu o jednání členské schůze. Zápis musí obsahovat: datum místo konání volební členské schůze, počet přítomných osob (i v zastoupení), čas zahájení ukončení schůze, výsledky hlasování, jmenovitě členy volební komise a jejich podpisy.


9. V případě volební členské schůze jsou vyhlášené výsledky voleb platné okamžikem ukončení
členské schůze. Zápis z jednání schůze dokončuje komise pro přípravu usnesení a zápis členské
schůze dle Jednacího řádu spolku.


10 Po ukončení členské schůze se sejde nově zvolený výbor spolku a dozorčí rada spolku, kažždý
z těchto orgánů samostatně. Dozorčí rada si zvolí svého předsedu.