Stanovy KABT

Lešanská 1176/2a
Chodov, Praha 4
bulterierclub@email.cz

|

STANOVY KLUBU ANGLICKÉHO BULL TERRIERA, z.s.

I.

Obecná ustanovení

Název: KLUB ANGLICKÉHO BULL TERRIERA, z.s.

Sídlo klubu: Praha 1, Jungmanova 25

Územní působnost: Česká Republika

Osoby pověřené vystupovat a jednat jménem klubu: Předseda a místopředseda a to každý samostatně.

Správní období: kalendářní rok

KLUB ANGLICKÉHO BULL TERRIERA z.s. je samostatným právním subjektem s chovatelskou pravomocí v rámci pravidel FCI a chovatelského řádu FCI a ČMKU.

II.

Poslání klubu

1. Rozvíjet a propagovat chov plemene: ANGLICKÝ BULL TERRIER a Mini BULL TERRIER

2. Vytvářet podmínky pro rozvoj chovatelské a klubové činnosti na demokratických principech.

3. Pořádat klubové akce: výstavy, chovné svody a zkoušky z výkonu psů.

4. Vzdělávat své členy v kynologii, zejména prostřednictvím klubového periodika.

5. Umožnit školení a vyškolení posuzovatelů z řad svých klubových členů chovatelů.

6. Klub nesleduje podnikatelské cíle a osoby v něm sdružené nesmějí provozovat činnosti, které nejsou v souladu s předpisy a ustanoveními FCI a ČMKU.

III.

Náplň činnosti klubu

1. Stanovit podmínky chovnosti.

2. Rozšiřovat členskou základnu.

3. Vydávat klubový zpravodaj.

4. Spolupracovat s ostatními chovatelskými kluby v ČR a zahraničí.

5. Spolupracovat s ostatními fyzickými a právnickými osobami při chovu psů a při pořádání kynologických akcí.

6. Dovozem kvalitních jedinců propagovat chovatelské výsledky členů klubu.

7. Navrhovat nové čekatele na funkci rozhodčích pro posuzování exteriéru.

IV.

Členství v klubu

1. Členem klubu může být každá osoba, která je majitelem, chovatelem, nebo držitelem plemen uvedených v odstavci bodu 1. těchto stanov, s průkazem původu a dále každý, kdo má zájem stát se členem klubu, přestože nevlastní psa uvedených plemen.

2. Nezletilý se může stát členem klubu se souhlasem svého zákonného zástupce, nemá však aktivní ani pasivní volební právo.

3. Členem klubu může být státní příslušník ČR a stejně tak cizí státní příslušník.

4. Členem klubu může být i právnická osoba.

5. Členy klubu přijímá do své evidence výbor na základě písemné přihlášky a po zaplacení členského příspěvku.

6. Výši členského příspěvku schvaluje členská schůze klubu.

V.

Pozastavení členství

Výbor může pozastavit členství v klubu pro hrubé porušení členských povinností a v případech, kdy člen klubu jedná proti zájmům, přestože na toto jednání byl písemně upozorněn.

VI.

Zánik členství

Členství v klubu zaniká:

1. Dnem doručení písemného prohlášení člena o vystoupení z klubu.

2. Nezaplacením členského příspěvku v termínu, který stanoví výbor a sdělí jej veřejně ve zpravodaji klubu.

3. Vyloučením člena z důvodů uvedených v odstavci V. Těchto stanov. O vyloučení člena rozhoduje členská schůze nadpoloviční většinou přítomných členů. Ve zvláště markantních případech porušení stanov klubu, může výbor rozhodnout o pozastavení členství až do termínu konání členské schůze.

4. Úmrtím člena.

5. Členství v klubu zaniká okamžitě tomu, kdo se bude vědomě podílet jakýmkoliv způsobem na organizaci nebo realizaci zápasů psů se psy, nebo zápasů psů s jinými zvířaty. V případě prokazatelného falšování úředních listin souvisejících s činností klubu bude členství dotyčné osobě okamžitě zrušeno, protože prokazatelné falšování úředních listin je neslučitelné s členstvím v klubu .

VII.

Práva členů klubu

1. Zúčastňovat se členských schůzí s hlasovacím právem a předkládat připomínky a návrhy.

2. Být informován o veškeré činnosti klubu.

3. Zúčastňovat se všech akcí pořádaných klubem.

4. Využívat služeb a výhod klubu.

5. Členové KABT se usnesli, že stížnosti členů KABT ve věcech skutkové podstaty trestného činu pomluvy, poškozování dobrého jména či šikany, rovněž v její podobě kyberšikany týkající se informací o členech KABT i psů, fen či štěňat v jejich majetku i majetku ostatních členů KABT se budou řešit občanskoprávní cestou.

Výbor KABT text stížností týkající se porušení stanov KABT a porušení Organizačního řádu spolu s předloženými důkazy stěžovatele uveřejňuje na webových stránkách KABT a na tyto stížnosti odpovídá do 14ti dnů. Až do úplného vyřešení stížnosti nebudou uveřejňována jména a konkrétní osobní údaje, aby v případě neshledání pochybení nebylo poškozeno dobré jméno dotyčné osoby.

VIII.

Povinnosti členů klubu

1. Dodržovat stanovy klubu a jeho chovatelský a zápisní řád.

2. Dodržování reglementu FCI a předpisů ČMKU.

3. Hlásit do třiceti dnů změny, mající vliv na členství v klubu.

4. Platit řádně a včas členské příspěvky a jiné poplatky (za vystavení krycích listů apod.).

5. Podle svých možností přispívat k plnění cílů klubu.

IX.

Orgány klubu

1. Členská schůze – nejvyšší orgán klubu.

2. Výbor – statutární a výkonný orgán klubu.

3. Dozorčí rada – kontrolní orgán klubu.

Členství ve výboru je neslučitelné s členstvím v dozorčí radě a naopak.

Volební období výboru je pětileté, pokud členská schůze nerozhodne jinak.

K přijetí usnesení členské schůze se vyžaduje nadpoloviční většina hlasů přítomných členů.

1. Členská schůze je nejvyšší orgán klubu je oprávněna provádět změny stanov, stanovit výši členských příspěvků a zápisného a termín jeho splatnosti.

· Projednává a schvaluje zprávu o činnosti výboru, zprávu o hospodaření klubu a zprávu dozorčí rady za období od poslední členské schůze.

· Schvaluje realizaci zásadních úkolů klubu na další období.

· Volí a odvolává členy výboru a dozorčí rady klubu.

· Členská schůze je usnášeníschopná za účasti jakéhokoli počtu členů KABT.

· Zpracovávat koncepci chovu plemene a určovat chovné podmínky. O tomto však mohou hlasovat pouze členové klubu, kteří odchovali na své jméno minimálně tři vrhy štěňat miniaturních nebo standardních bulteriérů.

2. Výbor klubu se skládá z pěti až devíti členů. Předsedu klubu, místopředsedu a matrikáře volí členská schůze přímou volbou.

· Jednání jménem klubu: viz obecná ustanovení

· Výbor klubu zasedá podle potřeby, nejméně pak pětkrát ročně.

· Funkce členů výboru jsou čestné a náklady spojené s výkonem těchto funkcí jsou hrazeny z rozpočtu klubu v rámci obecně platných předpisů.

· Výbor klubu řídí činnost klubu mezi dvěma schůzemi a mezi jeho práva a pravomoci patří zejména:

· Svolávat členské schůze

· Zřizovat odborné komise a jmenovat jejich členy

· Jmenovat poradce chovu

· Zpracovávat koncepci chovu plemene.

· Vybírat čekatele na funkci rozhodčího pro posuzování exteriéru.

· Navrhovat zasloužilé členy na čestná uznání a tato slavnostně předávat na členské schůzi.

· Navrhovat rozhodčí pro posuzování exteriéru na oblastní, národní a klubové a mezinárodní výstavy.

· Vést evidenci klubu, vybírat zápisné a členské příspěvky.

· Výbor má právo v naléhavém případě kooptovat nového člena pro výkon funkce.

· Výbor klubu dvakrát ročně překládá DR ke kontrole výpisy z elektronického bankovnictví za uplynulé období.

· DR dále navrhuje, aby vybraný člen DR průběžně prováděl kontrolu schválených výdajů v rámci pravidelných schůzí výboru KABT.

· Výbor vede seznam členů. Zápisy a výmazy v něm provádí výbor neprodleně po vzniku/zániku členství v KABT. V seznamu je uvedeno jméno a příjmení člena, adresa, kontaktní údaje, den vzniku členství, druh členství a registrační číslo. Úplný jmenný seznam členů výbor zveřejňuje a aktualizuje na internetových stránkách KABT bez adres a kontaktních údajů. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od Výboru na jeho náklady potvrzení s výpisem ze seznamu obsahující údaje o své osobě, popř. potvrzení, že tyto údaje byly vymazány.

· Výbor vede na internetových stránkách KABT genealogii plemen BT a MBT. Genealogie je veřejná, nerozhodne-li členská schůze jinak. Do genealogie jsou zapisováni jedinci narození v České republice chovatelům, kteří chovají pod KABT, a též jedinci ve vlastnictví či spoluvlastnictví členů KABT. Každý člen KABT má právo na zveřejnění svého psa plemene BT nebo MBT v genealogii.

· Genealogie obsahuje jméno psa včetně názvů chovatelské stanice, datum narození, číslo zápisu, barvu, rodokmen, údaj o chovnosti a údaje o výsledcích zdravotních testů a vyšetření povinných k uchovnění, údaj o udělení certifikátu zdraví, údaj o sourozencích a potomcích. Na žádost člena KABT Výbor do genealogie zapíše též údaj o dosažených výstavních výsledcích, svodový kód, fotografii psa, jméno a příjmení, adresu majitele psa a telefonní či e-mailový kontakt na majitele psa.

3. Dozorčí rada

· Zasedá nejméně dvakrát do roka

· Provádí kontrolu činnosti klubu a revizi hospodaření výboru klubu a odborných komisí (pokud byly stanoveny)

· Předkládá výboru klubu nebo členské schůzi návrhy na opatření nebo kárné postihy v případě zjištění hrubých nedostatků.

· Předseda dozorčí rady a členové se zúčastní schůzí výboru klubu s hlasem poradním

· Funkce členů dozorčí rady jsou čestné a náklady spojené s jejich činností jsou hrazeny jako u členů výboru klubu v rámci obecně platných předpisů.

· Výbor KABT uveřejňuje zprávu DR na webových stránkách KABT a v klubovém zpravodaji v celém jejím znění, včetně případných příloh.

4. V případě odstoupení či odvolání jakéhokoli člena výboru nebo DR KABT se jeho funkce ujímá člen, který obdržel v příslušných volbách následující nejvyšší počet hlasů

Pokud není k dispozici člen s následujícím nejvyšším počtem hlasů, je nový člen výboru či DR KABT kooptován výborem KABT. Kooptace člena výboru je dočasná. Mandát kooptovaného člena výboru vyprší na nejbližší členské schůzi, kde se konají řádné doplňující volby člena výboru KABT, popř. DR.

X.

Zásady finančního hospodaření klubu

Klub hospodaří samostatně podle předem schváleného rozpočtu a podle obecně závazných zásad hospodaření.

Zdroje příjmu klubu jsou:

· zápisné a členské příspěvky

· poplatky za služby členům

· příjmy z hospodaření s finančními prostředky

· příjmy z výstav a soutěží

· sponzorské příspěvky, dary a jiné příjmy

XI.

Ukončení činnosti klubu

O ukončení činnosti klubu nebo o jeho sloučení s jiným klubem rozhoduje členská schůze svolaná pouze k tomuto účelu. K platnosti usnesení o ukončení klubu je zapotřebí dvou třetin hlasů přítomných členů na této schůzi.

XII.

Platnost stanov

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich registrace příslušným státním orgánem. Dnem registrace těchto stanov pozbývají platnost dosud platné stanovy.

Tyto stanovy nabývají platnosti dnem 14. listopadu 2015.

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem 14. listopadu 2015.