Povinnosti výstavního výboru

Lešanská 1176/2a
Chodov, Praha 4
bulterierclub@email.cz

|

Povinnosti výstavního výboru

Povinnosti výstavního výboru vychází z Výstavního řádu ČMKU platného od 1. 1. 2013:

Článek 13 - Povinnosti pořadatele (Výstavního výboru)

 1. Požádat včas o zařazení výstavy do Kalendáře kynologických akcí.
 2. Vydat propozice se všemi důležitými údaji nutnými pro účast na výstavě i s uvedením skutečností, které vylučují psy z účasti na výstavě. Dále musí být uvedeno, že vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu. V propozicích klubových, speciálních, národních a mezinárodních výstav musí být uvedeni navržení rozhodčí pro jednotlivá plemena či skupinu plemen.
 3. Zamítnout a vrátit přihlášky a vklady došlé po uzávěrce výstavy a sestavení katalogu, potvrdit přijetí přihlášek.
 4. Sestavit a vydat výstavní katalog, ke kterému není přípustné doplňovat jakékoli dodatky (např. formou vložených listů).
 5. Zajistit u delegujícího orgánu delegování navržených rozhodčích a v návrhu zahraničních rozhodčích i vyžádání souhlasu mateřských organizací.
 6. Zajistit vyškolený personál do kruhů a výstavní kanceláře.
 7. Zajistit předem čitelně vyplněné posudkové listy, diplomy a doklady o udělení titulů a čekatelství.
 8. Zajistit viditelná označení pro vystavované psy.
 9. Zajistit pořadatelskou, veterinární a zdravotnickou službu po dobu konání výstavy.
 10. Zajistit dostatečný počet odpovídajících výstavních kruhů. Kruhy musejí být natolik prostorné, aby se v nich vystavovaná plemena mohla dostatečně předvést v pohybu odpovídajícímu plemennému standardu, a musí svojí velikostí odpovídat velikosti vystavovaných plemen stejně, jako počtu současně vystavovaných jedinců. Zejména pak zajistit vhodný neklouzavý povrch minimálně po obvodu kruhu v dráze pohybu psa, případně další nezbytné vybavení (např. váhy, odpovídající stůl s podložkou na posuzování malých plemen). V případě, že kruh nebo jeho vybavení nesplňuje výše uvedené, má rozhodčí právo přerušit posuzování a požadovat po pořadateli nápravu.
 11. Vyplatit rozhodčím a dalším pracovníkům finanční odměnu a náhrady v předem stanovené výši.
 12. Pořadatel je povinen dbát všech veterinárních předpisů, které stanoví orgán Státní veterinární správy (musí je uvést v propozicích) a orgánů místní správy, které pořádání akce na svém území povolují.
 13. V případě nekonání výstavy z důvodů vyšší moci budou výstavní poplatky použity na uhrazení nákladů spojených s přípravou výstavy.
 14. Pořadatel nesmí pověřit osobu, která bude vystavovat, před posuzováním péčí o rozhodčího.
 15. Personál (vedoucí kruhu, překladatel/ka, zapisovatel/ka) nesmí pracovat ve výstavním kruhu, v kterém by měl být posouzen pes přihlášený na výstavu pod jeho jménem a nesmí předvádět žádného psa ve výstavním kruhu, v kterém pracuje.

Doplněk povinností výstavního výboru pro potřeby KABT - výstavy speciální a klubové:


 1. Výstavní výbor je zvolen za účelem pořádání speciálních a klubových výstav.
 2. Výstavní výbor je povinen respektovat vyjádření výboru a dozorčí rady, protože jen tento nese plnou zodpovědnost za celý klub a pořádání výstav, případné pochybení při konání výstav bude muset řešit ČMKU s výborem klubu.
 3. Výstavní výbor musí zabezpečit zveřejnění informací k pořádání speciálních a klubových výstav ve Zpravodaji, včetně přihlášek na tyto akce.
 4. Výstavní výbor musí zabezpečit, aby hlavní rozhodčí byl české národnosti (z důvodu nutnosti podání hlášení hlavního rozhodčího), bývá to zpravidla ten, kdo posuzuje svod.
 5. Výstavní výbor připravuje podklady pro hlášení o průběhu výstavy (ke stažení na webu ČMKU).
 6. Výstavní výbor vybírá místa konání výstavy v souladu s doporučením výboru.
 7. Samotná organizace výstavy: výstavní výbor zajistí péči o rozhodčí, vyzvednutí na letišti (pokud nedojede sám), ubytování, doprovod.
 8. Výstavní výbor připraví richterbook.
 9. Výstavní výbor zajistí výrobu razítek - klubová výstava a razítka se jmény rozhodčích.
 10. Výstavní výbor zajistí přípravu výstavních posudků.
 11. Výstavní výbor zajistí personál kruhu a jeho přípravu.
 12. Na úhradu letenek, pobytu apod. u čehož není osobně přítomna p. Petra Fišerová (ekonomka KABT), je možno zažádat o zálohu, která se následně vyúčtuje.
 13. Výstavní výbor objedná poháry, zpravidla dle přijatých přihlášek (vzhledem k vyšší částce stačí zaslat výboru cenovou kalkulaci ke schválení, reakce bude obratem, vzhledem k časové tísni).
 14. Výstavní výbor zajistí kartičky CAC a po skončení také odeslání potřebných hlášení ČMKU (přehled získaných titulů, zpráva o průběhu výstavy, hlášení hlavního rozhodčího, richterbook a katalog).
 15. Výstavní výbor zajistí sponzory, (nutno ale spolupracovat s výborem, sponzoři většinou chtějí podepsat smlouvy o spolupráci).
 16. Výstavní výbor vypracuje výsledky výstav za účelem aktualizace webových stránek klubu.

Existuje mnoho výhod dobrého života. Ale může drogy nám pomoci? Diflucan (flukonazol), jeden z nové skupiny triazolových protiplísňový činidel, je dostupný ve formě prášku pro přípravu perorální suspenze. Tam bylo jen několik příkladů. Mnoho lidí si myslí o Cialis. Téměř každý člověk ví alespoň něco o tom, . Otázky, jako je , odkazují na různé typy zdraví otázek. Známky sexuálních zdraví problémů u mužů patří nemožnost udržet erekci dost pro sex funkce. Běžným třída antidepresiv, které zahrnují Paxil, může rozum problémy v posteli. While Cialis je považován za dostatečně bezpečné samy o sobě, nicméně, sexuální odborníci říkají, že medicína smíchání s omamným látkám by mohlo být nebezpečné. Neberte léky out-of-datle. Vezměte je na prodejně vaší místní lékárny, která se bude nakládat z nich pro vás.