Odkaz do Genealogie - STANDARD, MINI BULL TERRIER

Stanovy KABT

STANOVY KLUBU ANGLICKÉHO BULL TERRIERA

 

 

I.

 

Obecná ustanovení

 

Název: KLUB ANGLICKÉHO BULL TERRIERA

Sídlo klubu: Praha 1, Jungmanova 25

Územní působnost: Česká Republika

Osoby pověřené vystupovat a jednat jménem klubu:

Předseda a místopředseda

Správní období: kalendářní rok

KLUB ANGLICKÉHO BULL TERRIERA je samostatným právním subjektem s chovatelskou pravomocí v rámci pravidel FCI a chovatelského řádu FCI a ČMKU.

 

II.

 

Poslání klubu

 

1.  Rozvíjet a propagovat chov plemene:  ANGLICKÝ BULL TERRIER a Mini BULL TERRIER

2.  Vytvářet podmínky pro rozvoj chovatelské a klubové činnosti na demokratických principech.

3.  Pořádat klubové akce: výstavy, chovné svody a zkoušky z výkonu psů.

4.  Vzdělávat své členy v kynologii, zejména prostřednictvím klubového periodika.

5.  Umožnit školení a vyškolení posuzovatelů z řad svých klubových členů chovatelů.

6.  Klub nesleduje podnikatelské cíle a osoby v něm sdružené nesmějí provozovat činnosti, které nejsou v souladu s předpisy a ustanoveními FCI a ČMKU.

 

III.

 

Náplň činnosti klubu

 

1.  Stanovit podmínky chovnosti.

2.  Rozšiřovat členskou základnu.

3.  Vydávat klubový zpravodaj.

4.  Spolupracovat s ostatními chovatelskými kluby v ČR a zahraničí.

5.  Spolupracovat s ostatními fyzickými a právnickými osobami při chovu psů a při pořádání kynologických akcí.

6.  Dovozem kvalitních jedinců propagovat chovatelské výsledky členů klubu.

7.  Navrhovat nové čekatele na funkci rozhodčích pro posuzování exteriéru.

 

IV.

 

Členství v klubu

 

1.  Členem klubu může být každá osoba, která je majitelem, chovatelem, nebo držitelem plemen uvedených v odstavci bodu 1. těchto stanov, s průkazem původu a dále každý, kdo má zájem stát se členem klubu přesto, že nevlastní psa uvedených plemen.

2.  Nezletilý se může stát členem klubu se souhlasem svého zákonného zástupce, nemá však aktivní ani pasivní volební právo.

3.  Členem klubu může být státní příslušník ČR a stejně tak cizí státní příslušník.

4.  Členem klubu může být i právnická osoba.

5.  Členy klubu přijímá do své evidence výbor na základě písemné přihlášky a po zaplacení členského příspěvku.

6.  Výši členského příspěvku schvaluje členská schůze klubu.

 

V.

 

Pozastavení členství

 

Výbor může pozastavit členství v klubu pro hrubé porušení členských povinností a v případech, kdy člen klubu jedná proti zájmům přesto, že na toto jednání byl písemně upozorněn.

 

VI.

 

Zánik členství

 

Členství v klubu zaniká:

1.  Dnem doručení písemného prohlášení člena o vystoupení z klubu.

2.  Nezaplacením členského příspěvku v termínu, který stanoví výbor a sdělí jej veřejně ve zpravodaji klubu.

3.  Vyloučením člena z důvodů uvedených v odstavci V. Těchto stanov. O vyloučení člena rozhoduje členská schůze nadpoloviční většinou přítomných členů. Ve zvláště markantních případech porušení stanov klubu, může výbor rozhodnout o pozastavení členství až do termínu konání členské schůze.

4.  Úmrtím člena.

5.  Členství v klubu zaniká okamžitě tomu, kdo se bude vědomě podílet jakýmkoliv způsobem na organizaci nebo realizaci zápasů psů se psy, nebo zápasů psů s jinými zvířaty.

 

VII.

 

Práva členů klubu

 

1.  Zúčastňovat se členských schůzí s hlasovacím právem a předkládat připomínky a návrhy.

2.  Být informován o veškeré činnosti klubu.

3.  Zúčastňovat se všech akcí pořádaných klubem.

4.  Využívat služeb a výhod klubu.

  5.  Členové KABT se usnesli, že stížnosti členů KABT ve věcech skutkové podstaty trestného činu pomluvy, poškozování dobrého jména či šikany, rovněž v její podobě kyberšikany týkající se informací o členech KABT i psů, fen či štěňat v jejich majetku i majetku ostatních členů KABT se budou řešit občanskoprávní cestou.

 

Výbor KABT text stížností týkající se porušení stanov KABT a porušení Organizačního řádu spolu s předloženými důkazy stěžovatele uveřejňuje na webových stránkách KABT a na tyto stížnosti odpovídá do 14ti dnů. Až do úplného vyřešení stížnosti nebudou uveřejňována jména a konkrétní osobní údaje, aby v případě neshledání pochybení nebylo poškozeno dobré jméno dotyčné osoby.

 

 

           

VIII.

 

Povinnosti členů klubu

 

1.  Dodržovat stanovy klubu a jeho chovatelský a zápisní řád.

2.  Dodržování reglementu FCI a předpisů ČMKU.

3.  Hlásit do třiceti dnů změny, mající vliv na členství v klubu.

4.  Platit řádně a včas členské příspěvky a jiné poplatky (za vystavení krycích listů apod.).

5. Podle svých možností přispívat k plnění cílů klubu.

  6.  Informace o činnosti výboru KABT jsou až do publikace jejich oficiální verze prostřednictvím webových stránek komunikovány pouze uvnitř výboru. Bude-li jakýkoliv člen výboru či DR KABT šířit informace týkající se činnosti výboru KABT či KABT před jejich zveřejněním na webových stránkách klubu, bude tato skutečnost zaznamenána a oznámena na nejbližší schůzi KABT členské základně. Člen, který se jednání v rozporu s výše uvedeným ustanovením dopustí, bude na tuto skutečnost nejprve výborem KABT písemně upozorněn, proviní-li se opakovaně, bude z výboru KABT či DR vyloučen.

 

IX.

 

Orgány klubu

 

1.  Členská schůze – nejvyšší orgán klubu.

2.  Výbor – statutární a výkonný orgán klubu.

3.  Dozorčí rada – kontrolní orgán klubu.

 

Členství ve výboru je neslučitelné s členstvím v dozorčí radě a naopak.

Volební období výboru je pětileté, pokud členská schůze nerozhodne jinak.

K přijetí usnesení členské schůze se vyžaduje nadpoloviční většina hlasů přítomných členů.

 

1.     Členská schůze je nejvyšší orgán klubu je oprávněna provádět změny stanov, stanovit výši členských příspěvků a zápisného a termín jeho splatnosti.

·         Projednává a schvaluje zprávu o činnosti výboru, zprávu o hospodaření klubu a zprávu dozorčí rady za období od poslední členské schůze.

·         Schvaluje realizaci zásadních úkolů klubu na další období.

·         Volí a odvolává členy výboru a dozorčí rady klubu.

 

  2.     Výbor klubu se skládá z pěti až devíti členů. Předsedu klubu,  místopředsedu a matrikáře volí členská  schůze přímou volbou.

 

·         Jednání jménem klubu: viz obecná ustanovení

·         Výbor klubu zasedá podle potřeby, nejméně pak pětkrát ročně.

·         Funkce členů výboru jsou čestné a náklady spojené s výkonem těchto funkcí jsou hrazeny z rozpočtu klubu v rámci obecně platných předpisů.

·         Výbor klubu řídí činnost klubu mezi dvěma schůzemi a mezi jeho práva a pravomoci patří zejména:

·         Svolávat členské schůze

·         Zřizovat odborné komise a jmenovat jejich členy

·         Jmenovat poradce chovu

·         Zpracovávat koncepci chovu plemene a určovat chovné podmínky

·         Vybírat čekatele na funkci rozhodčího pro posuzování exteriéru.

·         Navrhovat zasloužilé členy na čestná uznání a tato slavnostně předávat na členské schůzi.

·         Navrhovat rozhodčí pro posuzování exteriéru na oblastní, národní a klubové a mezinárodní výstavy.

·         Vést evidenci klubu, vybírat zápisné a členské příspěvky.

·         Výbor má  právo v naléhavém případě kooptovat nového člena pro výkon funkce.

·         Výbor klubu dvakrát ročně překládá DR ke kontrole výpisy z elektronického bankovnictví za uplynulé období.

·         DR dále navrhuje, aby vybraný člen DR průběžně prováděl kontrolu schválených výdajů v rámci pravidelných schůzí výboru KABT.

 

3.     Dozorčí rada

·         Zasedá nejméně dvakrát do roka

·         Provádí kontrolu činnosti klubu a revizi hospodaření výboru klubu a odborných komisí (pokud byly stanoveny)

·         Předkládá  výboru klubu nebo členské schůzi návrhy na opatření nebo kárné postihy v případě zjištění hrubých nedostatků.

·         Předseda dozorčí rady a členové se zúčastní schůzí výboru klubu s hlasem poradním

·         Funkce členů dozorčí rady jsou čestné a náklady spojené s jejich činností jsou hrazeny jako u členů výboru klubu v rámci obecně platných předpisů.

·         Výbor KABT uveřejňuje zprávu DR na webových stránkách KABT a v klubovém zpravodaji v celém jejím znění, včetně případných příloh.

4.     V případě odstoupení či odvolání jakéhokoli člena výboru nebo DR KABT se jeho funkce ujímá člen, který obdržel v příslušných volbách následující nejvyšší počet hlasů

 

 

Pokud není k dispozici člen s následujícím nejvyšším počtem hlasů, je nový člen výboru či DR KABT kooptován výborem KABT. Kooptace člena výboru je dočasná. Mandát kooptovaného člena výboru vyprší na nejbližší členské schůzi, kde se konají řádné doplňující volby člena výboru KABT, popř. DR.

 

 

 

X.

 

Zásady finančního hospodaření klubu

 

Klub hospodaří samostatně podle předem schváleného rozpočtu a podle obecně závazných zásad hospodaření.

Zdroje příjmu klubu jsou:

·         zápisné a členské příspěvky

·         poplatky za služby členům

·         příjmy z hospodaření s finančními prostředky

·         příjmy z výstav a soutěží

·         sponzorské příspěvky, dary a jiné příjmy

 

XI.

 

Ukončení činnosti klubu

 

O ukončení činnosti klubu nebo o jeho sloučení s jiným klubem rozhoduje členská schůze svolaná pouze k tomuto účelu. K platnosti usnesení o ukončení klubu je zapotřebí dvou třetin hlasů přítomných členů na této schůzi.

 

XII.

 

Platnost stanov

 

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich registrace příslušným státním orgánem. Dnem registrace těchto stanov pozbývají platnost dosud platné stanovy.

 

Platnost stanov KABT od  7. 1. 2013 viz. originál zde: stanovy_KABT.pdf