Členská schůze 2014

Lešanská 1176/2a
Chodov, Praha 4
bulterierclub@email.cz

Zápisy,zprávy

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE KABT

Konané dne 15. listopadu 2014 v hotelu Nová Myslivna, Konopiště

svolána předsedkyní MVDr. Markétou Pacltovou

ČLSCH moderovali: Radek Hradecký, Petra Fišerová

Byla určena sčítací komise (9:45): Radek Hradecký, Adam Kopačka, Jan Písařík

1. Uvítání, prezenční listina

Schůze byla zahájena místopředsedkyní klubu paní Fišerovou v 9:40hod.

Přítomných: 44 členů

Plných mocí (PM): 123

Celkem hlasů: 167

Přítomnost člena ČMKU na ČLSCH nebyla projednána s ČMKU. Jednání na osobní úrovni. Oslovená osoba se z účasti na ČLSCH omluvila v srpnu 2014. Informace o nepřítomnosti předložena na stránkách klubu v týdnu před konáním ČLSCH. Netransparentní informování členské základny.

Ekonomické zprávy neobsahují informace o nákladech za vypracování stanovisek Dr. Ticháčkem ve věci (stanovisko k předsednictví p. MVDr. Pacltové a vypracování návrhu Stanov KABT). Informace o uhrazení formou sponzorského daru p. MVDr. Pacltovou oznámeno na ČLSCH. Neobsahují informace o sponzorských darech. Netransparentní informování členské základny.

Zpráva DR neobsahuje informace o porušeních Organizačního řádu. O porušeních Stanov či Organizačního řádu musí být transparentně informována členská základna, v tomto případě byl porušen organizační řád – dopsání krycího psa a krytí v rozporu s Organizačním řádem. Porušení se týkalo opakovaného použití chovného psa v majetku paní Kopačkové, který kryl feny pana Flégla.

2. Hlasování o návrhu jednacího řádu ČLSCH

Návrh č. 1: JEDNACÍ ŘÁD
Datum: dne 27. 10. 2013 předložila DR (Zuzana Kopačková - předsedkyně
Mgr. Sylva Kristiánová, Dana Sudová)

změna ke dni 16. 7. 2014:
01_navrh_jednaci_rad.pdf (102540)


úpravy:

- sladit jednací řád se stanovami.
- návrhy chodit do 14 dní (místo 30).
- odst. 14 - bod 11 a 12 „nemělo by“ místo nesmí (nahradit).
- doplnit větu – změna bodu 6. … případný protinávrh bude hlasován společně s prvním návrhem, … sejde-li se více návrhů k jednomu tématu, bude o nich hlasováno současně
- bod 2 - škrtnout „protinávrhy“
- bod 14 - součástí zápisu je prezenční listina obsahující jména hlasujících

Dodatečný návrh: úředně ověřený podpis zmocnitele
Hlasování o bodu 9: - Platný je originál plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Pro: 88
Proti: 76
Zdrželi se: 3
Souhrn: Návrh byl schválen o 9 hlasů. V platnosti od příští členské schůze.

Hlasování o schválení jednacího řádu se všemi výše uvedenými úpravami:

Pro: 119
Proti: 18
Zdrželi se: 30
Souhrn: Návrh byl schválen nadpoloviční většinou přítomných.


Komise pro přípravu usnesení a zápisu tvoří: David Mašek, Ing. Pavel Kmoníček a Ing. Jiří Kočí.

10:48 – 10 minut přestávka
10:58 – pokračování3. Zpráva předsedkyně klubu.
4. Zpráva ekonomky klubu.
5. Zpráva poradkyně chovu.


11:37 – 10 minut přestávka
11:47 - pokračování


Hlasování o návrhu poradkyně chovu:

Změna organizačního řádu
Poradce chovu navrhuje sjednocení podmínek popisného svodu u BT s popisným svodem u MBT.

Ostatní návrhy vyplynuly z návrhů členů na ČLSCH a tak se i hlasovalo:


- u standarda změna na jednu výstavu vyššího typu v Čechách, nebo v zahraničí (pod FCI)

Pro: 92
Proti: 69
Zdrželi se: x
Souhrn: Návrh byl schválen nadpoloviční většinou.

- jednotné podmínky jak pro standarda, tak pro miniaturního bulteriéra včetně svodu kromě testů PLL, který miniaturní bulteriér mít musí

Pro: 145
Proti: 0
Zdrželi se: x
Souhrn: Návrh byl schválen nadpoloviční většinou.


6. Zpráva dozorčí rady.

Hlasování o náhradu nákladů paní MVDr. Pacltové (12tis. Kč) za uhrazené letenky zahraničním rozhodčím z klubového účtu:

Pro: 127
Proti: 0
Zdrželi se: x
Souhrn: Návrh byl schválen nadpoloviční většinou.

Dohodli jsme se, že výbor bude vybírat tým na účast v Holandsku.
Paní Fišerová se zavazuje poskytovat 1x měsíčně seznam členů poradci chovu.

Hlasování o tom, kdo souhlasí s vyloučením pana Kmoníčka z výboru:

Pro: 92
Proti: 65
Zdrželi se: x
Souhrn: Schváleno nadpoloviční většinou.

Hlasování o kooptaci členů výboru pana Hradeckého:

Pro: 96
Proti: 33
Zdrželi se: x
Souhrn: Kooptace byla schválena
nadpoloviční většinou.

Hlasování o kooptaci členů výboru slečny Zezulové:

Pro: 111
Proti: 0
Zdrželi se: x
Souhrn: Kooptace byla schválena
nadpoloviční většinou.

8. Výběr nového loga formou volby a volba změny názvu klubu se zřetelem na zastřešení MBT

Hlasování, o ponechání názvu klubu beze změny:

Pro: 154
Proti:0
Zdrželi se: x
Souhrn: Návrh byl schválen
nadpoloviční většinou.

Hlasování, o ponechání loga klubu beze změny:

Pro: 162
Proti:0
Zdrželi se: x
Souhrn: Návrh byl schválen
nadpoloviční většinou.

12:48 – 30 minut přestávka
13:28 – pokračováníNávrh č. 1: Jednací řád

(viz výše)

Návrh č. 2: STANOVY
Datum: dne 27. 1. 2014 předložila DR (Zuzana Kopačková - předsedkyně
Mgr. Sylva Kristiánová, Dana Sudová)

Návrhy Stanov klubu, Jednacího řádu, Kárného řádu, Volebního řádu s přílohami
byly zaslány před zveřejněním paní Mgr. Olze Drozdové dne 13. 1. 2014,
po úpravě dne 26. 7. 2014.

Stanovy prošly kontrolou a opravou ke dni 17. 6. 2014 s vzorovými stanovami spolku ČMKU,

k nahlédnutí zde:

http://www.cmku.cz/soubory/dokumenty/1090_priloha_c._1_k_zapisu_z_p_cmku_ze_dne_17.6.

2014_(vzorove_stanovy_spolku).pdf

02_navrh.stanov.pdf (172854)Hlasování o tom, zda budou stávající stanovy klubu ponechány a pouze upraveny:

Pro: 161
Proti: 0
Zdrželi se: x
Souhrn: Stávající stanovy klubu budou ponechány a pouze upraveny.
viz. „Návrh změn současných stanov, nebude-li schválen žádný z nových návrhů stanov“ na webu klubu

V názvu klubu bude použita zkratka „z.s.“

Doplnit článek IX. odst. 2. doplnit o další odrážku, která se bude týkat vedení seznamu členů:

Výbor vede seznam členů. Zápisy a výmazy v něm provádí výbor neprodleně po vzniku/zániku členství v KABT. V seznamu je uvedeno jméno a příjmení člena, adresa, kontaktní údaje, den vzniku členství, druh členství a registrační číslo. Úplný jmenný seznam členů výbor zveřejňuje a aktualizuje na internetových stránkách KABT bez adres a kontaktních údajů. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od Výboru na jeho náklady potvrzení s výpisem ze seznamu obsahující údaje o své osobě, popř. potvrzení, že tyto údaje byly vymazány.

Hlasování: Jmenný seznam členů bude veřejný (bod 2 návrhu)

Pro: 99
Proti: 46
Zdrželi se: x
Souhrn: Seznam členů bude nadále veřejný.

Hlasování: Článek IV. Odst. 3 doplnit o usnášeníschopnosti členské schůze: Členská schůze je usnášeníschopná se za účasti jakéhokoli počtu členů KABT. (bod 3 návrhu)

Pro: 123
Proti: 33
Zdrželi se: x
Souhrn: Schůze bude usnášení schopna při účasti jakéhokoli počtu členů:

Hlasování o vypuštění článku VIII. Odst. 6 (bod 4 návrhu)

Pro: 120
Proti: 6
Zdrželi se: x
Souhrn: Článek bude vypuštěn.

Do stanov zapracovat:

Do článku VI odst. 5 stanov bude zapracováno, že v případě prokazatelného falšování testů bude dotyčné osobě okamžitě zrušeno, protože prokazatelné falšování testů je neslučitelné s členstvím v klubu – toto doplnit do stanov.

Falšování „testů“ se nahradí slovem „úředních listin souvisejících s činností klubu“.

Návrh o povinnostech výstavní komise byl vzat zpět. Byli osloveni účastníci členské schůze o vstupu do případné výstavní komise, avšak nikdo se nepřihlásil.Návrh č. 3: KÁRNÝ ŘÁD
Datum: dne 27. 1. 2014 předložila DR
(Zuzana Kopačková – předsedkyně, Mgr. Sylva Kristiánová, Dana Sudová)

03_navrh_karny_rad.pdf (106249)

pozn.: Návrh byl stažen dozorčí radou.

Návrh č. 4: VOLEBNÍ ŘÁD
Datum: dne 27. 1. 2014 předložila DR
(Zuzana Kopačková - předsedkyně
Mgr. Sylva Kristiánová,
Dana Sudová)

04a_volebni_rad.pdf (94752)

04b_navrh_prezencni_listina_volebni.sch.pdf (68420)

04c_prilohy_navrh_volebni_rad.pdf (262861)

Hlasování o volebním řádu:

Pro: 122
Proti: 1
Zdrželi se: x
Souhrn: Volební řád byl schválen nadpoloviční většinou.

Návrh č. 5: NÁVRHY POVINNÉHO TESTOVÁNÍ

Dne 27. 7. 2014 zaslal pan Jiří Kočí

Návrhy k testování 2014.pdf (167685)

Hlasování o povinném testování srdce – doppler (detaily viz. návrh č. 5 bod 1):

Pro: 71
Proti: 92
Zdrželi se: x
Souhrn: Návrh nebyl schválen.

Hlasování o povinném testování ledvin – upc (detaily viz. návrh č. 5 bod 1):

Pro: 67
Proti: 97
Zdrželi se: x
Souhrn: Návrh nebyl schválen.

Hlasování o povinném testování – kolena, patella (detaily viz. návrh č.5 bod 1):

Pro: 67
Proti: 93
Zdrželi se: x
Souhrn: Návrh nebyl schválen.

15:13 – 10 minut přestávka
15:23 – pokračování

Došlo k odchodu některých členů, zde jsou aktualizované stavy:

Přítomných: 39 členů

Plných mocí (PM): 120

Celkem hlasů: 160

NÁVRH č. 6
Zasláno dne: 29. 7. 2014

Vážení přátelé a členové KABT,

na minulé členské schůzi bylo odhlasováno a schváleno čestné členství pro paní xx a yy. Domnívám se, že čestné členství se nemá udělovat z nějakého rozmaru. Tímto udělením se degraduje činnost prvního čestného člena pana dr. Ohlídala.

Prosím tedy členskou základnu o hlasování o zrušení čestného členství pro paní xx a paní yy.

Kateřina Šotolová
Hlasování o zrušení čestného členství paní Subbotiny:

Pro: 140
Proti: 3
Zdrželi se: x
Souhrn: Schváleno nadpoloviční většinou.

NÁVRH č. 7 DNA

Zasláno dne 28. 7. 2014

Dobrý den, prosím o zveřejnění mého článku na téma DNA v nejbližším čísle klubového zpravodaje. Článek posílám v příloze spolu s doplňujícím DNA profilem, který by mohl sloužit jako ukázka a mohl by být zveřejněn spolu s článkem.

Zároveň dávám souhlas s uveřejněním obojího (článku + DNA profilu) na klubových webových stránkách.

Děkuji a přeji pěkný den

Petra Knihová

dna.pdf (231858)

dna.test.pdf (107320)

Hlasování:

Pro: 62
Proti: 90
Zdrželi se: x
Souhrn: Neschváleno

NÁVRH č. 8 Návrh stanov s důvodovou zprávou

Zasláno dne: 31. 7. 2014

paní Mgr. Olgou Drozdovou

navrh.stanov.pdf (294013)

duvodova.zprava.pdf (187308)

Souhrn: Již proběhlo. (Dle předchozího hlasování ponechány původní stanovy s odsouhlasenými úpravami.)

NÁVRH č. 9 GENEALOGIE

Zasláno dne 31. 7. 2014 paní Hanou Čerychovou

Návrh na povinný zápis do genealogie:

1) Výbor vede na internetových stránkách KABT genealogii plemen BT a MBT. Genealogie je veřejná, nerozhodne-li členská schůze jinak. Do genealogie jsou zapisováni jedinci narození v České republice chovatelům, kteří chovají pod KABT, a též jedinci ve vlastnictví či spoluvlastnictví členů KABT. Každý člen KABT má právo na zveřejnění svého psa plemene BT nebo MBT v genealogii.

2) Genealogie obsahuje jméno psa včetně názvů chovatelské stanice, datum narození, číslo zápisu, barvu, rodokmen, údaj o chovnosti a údaje o výsledcích zdravotních testů a vyšetření povinných k uchovnění, údaj o udělení certifikátu zdraví, údaj o sourozencích a potomcích. Na žádost člena KABT Výbor do genealogie zapíše též údaj o dosažených výstavních výsledcích, svodový kód, fotografii psa, jméno a příjmení, adresu majitele psa a telefonní či e-mailový kontakt na majitele psa.
genealogie.pdf (84,5 kB)

Hlasování:

Pro: 108
Proti: 37
Zdrželi se: x
Souhrn: Schváleno nadpoloviční většinou.

NÁVRH č. 10 Seznam PM

Navrhujeme, aby seznam plných mocí - včetně celých jmen zmocněnců i zmocnitelů - byl veřejný, dostupný každému členu KABT,

a stal se, spolu s prezenční listinou, nedílnou součástí zápisu z členské schůze KABT.

Žádáme o zveřejnění v příslušné části webu.

Hájková Eva

MUDr. Lucie Žákovská

Hlasování:

Pro: 78
Proti: 82
Zdrželi se: x
Souhrn: Neschváleno

NÁVRH č. 11 Předmět: Návrh na změnu OŘ

Navrhuji vypustit z Organizačního řádu u chovných jedinců - samců - podmínku členství majitele v KABT.

Toto ustanovení je diskriminační vůči majitelům českých chovných psů. Platí pouze pro ně a neplatí (ani nemůže platit) pro zahraniční psy. Pokud si majitel feny vybere chovného, krycího psa v zahraničí, neplatí pro majitele psa žádné podmínky ze strany KABT. Jestliže ale chovatel zvolí českého krycího psa, je jeho majitel povinen být členem KABT (nebo mít s KABT uzavřenou Smlouvu), jinak nebude možné psa schválit, přestože jinak splňuje všechny podmínky a má v průkazu původu razítko "Chovný pes".


Což de facto znamená, že KABT "odebírá" psovi majitele - nečlena chovnost pro české feny. Zahraniční feny takový pes krýt může.

KABT majiteli chovného, krycího psa neposkytuje žádný servis, kromě uvedení psa v Seznamu chovných psů. Navrhuji, aby majitel chovného psa nemusel být členem KABT, ani nemusel mít uzavřenou Smlouvu s KABT. Otázka uvedení psa v Seznamu by se dala vyřešit vyplněním žádosti a zaplacením ročního poplatku v hodnotě například 100,- (slovy jedno sto) korun.

MUDr. Lucie Žákovská

Hlasování:

Pro: 11
Proti: 135
Zdrželi se: x
Souhrn: Neschváleno

NÁVRH č. 12
Datum: 9. 10. 2014 9:50:20

Předmět: návrh na schůzi

Dobrý den,

navrhuji k hlasování na letošní schůzi, aby bylo ve zpravodaji jasně vyznačeno, které stránky jsou placenou reklamou. Zpravodaj v momentálním zpracování je v tomto ohledu opravdu nepřehledný - není jasné, co a jak je publikováno.

Koželuhová Klára

Hlasování:

Pro: 160
Proti: x
Zdrželi se: x
Souhrn: Schváleno jednomyslně

Placená reklama bude na stránce viditelně označena.

NÁVRH č. 13

Datum: 18. 10. 2014

Předmět: změna banky

Ze zřejmých ekonomických důvodů (šetření financí spolku - viz zpráva ekonoma za loňský rok) navrhuji změnu banky s nezanedbatelnými měsíčními poplatky na banku bez poplatků (např. Fio, AirBank, mbank, apod.). Současně navrhuji, aby k novému bankovnímu účtu měly přístup minimálně dvě osoby, a to předseda a ekonom spolku.

Mgr. Sylva Kristiánová

Nehlasovalo se. Ekonom předloží do konce roku 3 návrhy od různých bank na vedení účtu a výbor vybere nejvýhodnější volbu.

NÁVRH č. 14

Datum: 18. 10. 2014

Předmět: přístup k oficiálnímu e-mailu spolku

V praxi se ukazuje jako nedostatek, když k oficiálnímu e-mailu spolku má přístup pouze jeden člen výboru.

Tímto způsobem se mnohdy může o několik dní pozdržet přeposílání zpráv všem členům výboru a DR.

Navrhuji proto změnit přístup k oficiálnímu e-mailu spolku pro zrychlení informovanosti všech členů výboru a DR, a to z jednoho člena výboru na minimálně členy dva.

Mgr. Sylva Kristiánová

Návrh se přednesl. Nehlasovalo se. Již vyřešeno. Přístup k e-mailu má paní Petra Fišerová a pan Radek Hradecký.

Někteří členové odešli, aktuální stav.


Přítomných: 36 členů

Plných mocí (PM): 119

Celkem hlasů: 155

NÁVRH č. 15

Datum: 22. 10. 2014

Předmět: Návrh na schůzi - úprava formuláře ke krytí

Navrhuji úpravu formuláře povolení ke krytí. Útržek, který dostává vybraný krycí pes je poněkud nedůstojný. Navíc, při krytí v zahraničí, majitel psa vůbec netuší, co mu majitel feny dává do ruky.
Bylo by vhodné udělat grafickou úpravu a doplnit aspoň základní text v angličtině.

Dále navrhuju úpravu formuláře Hlášení vrhu, který se posílá paní Šestákové na ČMKJ. Dnes už většina chovatelů čipuje, ale na formuláři v současné podobě není dostatek místa k nalepení čísla čipu k příslušnému štěněti. Grafická úprava formuláře by byla více něž vhodná.

MUDr. Lucie Žákovská

Změna formuláře Hlášení vrhu již probíhá, je v jednání, bude upravena poradkyní chovu.

NÁVRH č. 16

Datum: 23. 10. 2014

Předmět: TOP Bull

Navrhuji, aby každý chovatel, který soutěží o TOP Bull si sám zpracoval výsledky do soutěže a i s kopiemi dokladů zaslal ke kontrole tomu, kdo zpracovává tuto agendu.

Myslím, že by se tím ušetřilo dost času.

MVDr. Markéta Pacltová

Hlasování:

Pro: 88
Proti: 34
Zdrželi se: x
Souhrn: Schváleno

Každý chovatel, který soutěží o TOP Bull si sám zpracuje výsledky do soutěže a i s kopiemi dokladů je zašle ke kontrole zpracovateli.

NÁVRH č. 17

Datum: 27. 10. 2014
Předmět:
Pozměňovací návrhy stanov

Dobrý den,

v příloze zasílám pozměňovací návrhy, a to

1) současných stanov pro případ, že nebude přijat žádný z návrhů nových stanov,

2) stanov předložených DR, bude-li návrh stanov DR členskou schůzí přijat.

S pozdravem

Olga Drozdová

1)NÁVRH ZMĚNY SOUČASNÝCH STANOV.pdf (295633)

2)POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY STANOV DR.pdf (285776)

29. 10. 2014

Dobrý večer,

omlouvám se, zapomněla jsem v návrhu změny současných stanov na dva body. Jeden se týká stanovení usnášeníschopnosti členské schůze, druhý se týká doplnění stanov, jež bylo schváleno již loni, avšak dosud není ve stanovách zapracováno. Proto posílám revizi a prosím o zveřejnění na webu KABT. Za tuto komplikaci se ještě jednou omlouvám.

S pozdravem

Olga Drozdová

NÁVRH ZMĚNY SOUČASNÝCH STANOV_29.10.2014.pdf (312063)

Již proběhlo.

NÁVRH č. 18
Datum: 28. 10. 2014

Návrh na členskou schůzi

(předložen z důvodu iniciativy chovatelů a četných dotazů na chov bulteriérů a miniaturních bulteriérů v České republice od členů klubu KABT):

Navrhuji, aby o podmínkách upravujících jakkoliv chov plemene bulteriér a miniaturní bulteriér v rámci klubu KABT rozhodovali jen ti členové klubu KABT, kteří mají odchované minimálně 3 vrhy štěňat miniaturních nebo standardních bulteriérů.

Důvodem je praktická zkušenost s chovem těchto plemen.

Domnívám se, že je žádoucí, aby o podmínkách chovu rozhodovali členové klubu KABT s praktickými a nikoliv pouze teoretickými zkušenostmi s těmito plemeny.

V Chrasti 28.10.2014 Jaroslav Selinger

Hlasování:

Pro: 90
Proti: 64
Zdrželi se: x
Souhrn: Schváleno nadpoloviční většinou.

Nutno zapracovat do stanov. Bude vyškrtnuto stávající ustanovení, že výbor určuje chovné podmínky.

17:00 – 10 minut přestávka
17:10 – pokračování

NÁVRH č. 19

Datum: 29. 10. 2014

POUŽÍVÁNÍ PLNÝCH MOCÍ V PRŮBĚHU ČLSCH

1) Plnou moc LZE použít k hlasování o předem stanovených tématech. Přípustná jsou všechna témata, která byla řádně zaslána v písemné formě před konáním ČLSCH a zveřejněna na webových stránkách KABT v sekci „návrhy na ČLSCH).

2) Plnou moc NELZE použít v těchto případech:

a. Pokud přímo na schůzi ČLSCH dojde ke konkrétnímu návrhu, který nebyl předem avizovaný (viz bod 1), členská základna se musí rozhodnout, zda ho připustí k hlasování či nikoliv – v tuto chvíli mohou hlasovat pouze PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ na danné schůzi.

b. Pokud se členové shodnou, že o tomto konkrétním návrhu chtějí hlasovat. NELZE k hlasování využít plných mocí. Právo hlasovat mají opět jen PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ.

Zároveň souhlasím se zveřejněním článku do rubriky napsali jste nám.

S přáním hezkého večera

Hana Čerychová

Předmět: Zrušení podaného návrhu č. 19 a zaslání nového návrhu na úpravu použitíPM

Datum: 13. 11. 2014

Dobrý den,

Po konzultaci s advokátní kanceláří, která se specializuje na spolkové právo, stahuji svůj návrh na úpravu používání plných mocích, tak jak jsem ho zaslala - uveřejněn pod číslem 19.

Tato úprava by byla v rozporu s novým občanským zákoníkem.

Znění původního návrhu:

POUŽÍVÁNÍ PLNÝCH MOCÍ V PRŮBĚHU ČLSCH

1) Plnou moc LZE použít k hlasování o předem stanovených tématech. Přípustná jsou všechna témata, která byla řádně zaslána v písemné formě před konáním ČLSCH a zveřejněna na webových stránkách KABT v sekci "návrhy na ČLSCH).

2) Plnou moc NELZE použít v těchto případech:

a. Pokud přímo na schůzi ČLSCH dojde ke konkrétnímu návrhu, který nebyl předem avizovaný (viz bod 1), členská základna se musí rozhodnout, zda ho připustí k hlasování či nikoliv - v tuto chvíli mohou hlasovat pouze PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ na danné schůzi.

b. Pokud se členové shodnou, že o tomto konkrétním návrhu chtějí hlasovat. NELZE k hlasování využít plných mocí. Právo hlasovat mají opět jen PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ.

Zároveň zasílám nový návrh, který je plně v souladu s právními předpisy ČR.

Úprava používání plných mocí v rámci členských schůzí klubu KABT

Každý z přítomných členů schůze může zastupovat pomocí plné moci pouze jednoho konkrétního člena. Tzn. Že může při hlasování použít pouze svůj hlas a hlas jedné plné moci.

Souhlasím se zveřejněním na stránkách KABT

Děkuji

S pozdravem

Hana Čerychová

Hlasování o omezení 1 plné moci na 1 osobu:

Pro: 59
Proti: 95
Zdrželi se: x
Souhrn: Neschváleno

NÁVRH č. 20

Datum: 31. 10. 2014

Předmět: Dotace na testy

Dávám návrh, aby klub přestal vyplácet testy, ať si to každý hradí sám.

Jaroslav Pavel

Hlasování:

Pro: 126
Proti: 23
Zdrželi se: x
Souhrn: Schváleno nadpoloviční většinou.

NÁVRH č. 21

Datum: 5. 11. 2014

Předmět: Vzorník barev bulteriéra

Navrhuji upravit současný vzorník barev pro naše odchovy.

V tom, který je aktuálně platný, jsou uvedeny barvy "trikolor" a "trikolor s bílými znaky". Barva trikolor v kynologickém pojetí znamená barvu černou s pálením a bílými znaky (proto TRI-kolor). Z toho důvodu je označení "trikolor s bílými znaky" jazykově zcela nesmyslné a významově zcestné. Kromě toho je ale dvojice barev v našem vzorníku "trikolor" a "trikolor s bílými znaky" velmi silně zavádějící. Jako trikolor totiž označujeme de facto psy černé s pálením (black and tan) - takové, jací jsou na obrázcích níže, a o nichž snad nikdo nemůže tvrdit, že jsou tříbarevní.

Navrhuji proto dvojici barev "trikolor" a "trikolor s bílými znaky" nahradit dvojicí "černý s pálením" a "trikolor" (případně, pro detailisty, "černý s pálením a bílými znaky").

Dále navrhuji doplnit vzorník o obrázky, jak jednotlivé barvy vypadají, aby nedocházelo k záměnám solidů za psy barevné se znaky, případně záměně černé s žíháním za černou s pálením.

Pro ty, koho to zajímá, přikládám článek o genetice barev bulteriéra i s ilustrativními obrázky:

http://oz.dogs.net.au/nbtca/uploads/documents/colourinbullterrierspart1colourexpression.pdf

Děkuji!

MUDr. Lucie Žákovská


Hlasování:

Pro: 55
Proti: 87
Zdrželi se: x
Souhrn: Neschváleno

NÁVRH č. 22
Datum: 11. 11. 2014

Předmět: hlasovaní | návrh na ČLSCH

Návrh: Členové výboru a dozorčí rady dodržují stanovy stejně jako ostatní členové klubu.

Ing. Kmoníček

Hlasování:

Pro: 137
Proti: 0
Zdrželi se: x
Souhrn: Schváleno nadpoloviční většinou

NÁVRH č. 23

Datum: 12. 11. 2014

Předmět: odstranění "Napsali jste nám"

Navrhuji, aby z webu KABT byla odstraněna sekce http://napsali-jste-nam.webnode.cz/ Je to nedůstojné členům i KABTu samotnému. Nikde jinde na webových stránkách ostatních klubů jsem nic podobného nezaznamenala. Musíme si uvědomit, že náš web čtou i potencionální zájemci o štěně i noví členové. Nevrhá to na nás jako na spolek dobré světlo.

Vendula Hradecká

Hlasování:

Pro: 90
Proti: 59
Zdrželi se: x
Souhrn: Schváleno nadpoloviční většinou.

NÁVRH č. 24

Předmět: Hlasování o vyloučení z VÝBORU KABT | Návrh na ČLSCH

Datum: st, 11. 12, 2014 21:31

Hlasování o vyloučení z VÝBORU KABT

Již bylo hlasováno.

10. Diskuze a různé.

Komise pro přípravu usnesení a zápisu podepsala zápis z ČLSCH: David Mašek, Ing. Pavel Kmoníček a Ing. Jiří Kočí.

Schválen zápis z ČLSCH.

Konec schůze: 18:10

Hotel Nová Myslivna, Konopiště dne 15. 11. 2014Zpráva ekonoma klubu

Zpráva o hospodaření do 31. 10. 2014

Stav členské základny celkem 278 členů z toho 74 nových.

Příjmy celkem 347.500,10 Kč a 491,- Euro

Z toho:

členské příspěvky 115.900

chovné svody 23.300,-

spec. výstava, klub.výstavy 173.068 , - Kč + 491 Euro

krycí listy 13.900,-

úroky z běžného vkladu 7,10

za vystavené PP 20.325,-

inzerce 1.000,-

Výdaje celkem 358.756,64 Kč a 1040,- Euro

Z toho:

Zpravodaj č. 3/13, č.1/14,č2/14 127.553 ,- Kč

cestovné výstavy a kl. akce 22.058, --Kč

spec. výst., klub. výst. 137.672,-- Kč + 1040,- Euro

top bull 9.258,-

svody 11.638,-

dotace zdravotní testy 17.450,-- Kč

vedení účtu 5.495,64 Kč

poštovné Zpravodaje a ost. 14.131,-- Kč

členství ČMKJ 3.320,- -Kč

provoz domény KABT a genealogie 1.637,-

dotace Karvinský pohár 3.000,-- Kč

Spoluúčast výstavy 2014 4.992,-

Kanc.potřeby a ost.režie 552,-- Kč

Zůstatek běžného účtu k 31. 10. 2014 48.955,73

termínovaného účtu 102.098,44

pokladna 12.530,--

Celkem finanční prostředky k 31. 10. 2014 činí 163.584,17 Kč

Zpráva poradce chovu

Zpráva poradce chovu ke dni 6. 11. 2014

V našem klubu bylo k tomuto datu

u standardních bulteriérů -

vydaných čísel zápisu u BT – 230 (včetně importů)

bylo hlášených vrhů BT - 46

bylo uchovněných fen BT - 28

uchovněných psů BT - 12

vydaných krycích listů – 73x

v letošním roce bylo uděleno 21x CZDR 1stupně

v letošním roce bylo uděleno 4x CZDR 2 stupně

u miniaturního bulteriéra-

číselnou řadu / čísel zápisu/ pro MBT vede ČMKU, pro KABT bylo vydáno 36 čísel včetně importů

bylo hlášených vrhů MBT – 7 u KABT

bylo uchovněných fen MBT – 2 u KABT

bylo uchovněných psů MBT – 1 u KABT

importů – 2 u KABT

vydaných krycích listů- 9 x

v letošním roce bylo uděleno 3x CZDR 1stupně

v letošním roce bylo uděleno 1x CZDR 2 stupně

Navrhuji sjednocení podmínek popisného svodu u BT s popisným svodem u MBT.

Zpráva Dozorčí rady

Vzhledem k tomu, že poslední schůze proběhla zcela chaoticky, bez jakékoliv disciplíny a řádu, DR navrhla opatření:

DR předložila na ČLSCH - "Jednací řád", který je základem pro vedení schůze.

Zápis z ČLSCH má věrně odrážet průběh a výsledky jednání členské schůze. Forma a obsah zápisu není v klubu předepsána, DR navrhuje, aby výbor vypracoval osnovu budoucích zápisů ČLSCH, kterou by měl obdržet hlavně autor zápisu.

Návrh Stanov s přílohami, předložený jménem DR paní Mgr. Sylvou Kristiánovou, byl zkontrolován a upraven v návaznosti jednotlivých ustanovení panem JUDr. Ticháčkem a je také v souladu se vzorem stanov na webu ČMKU.

Dozorčí rada opakovaně předkládá ke zvážení ušetřit finanční prostředky klubu z důvodu zvýšeného poštovného Českou poštou ke dni 1. 8. 2013, ale také i vzhledem k vysokým nákladům za tisk Zpravodaje. Navrhuje proto vydávat Zpravodaj jen jednou za rok, a to jako kompletní ročenku s fotografiemi. Přílohy (propozice, přihlášky na konkrétní klubové akce) není nutno přikládat, protože jsou ke stažení na webové stránce klubu vždy dříve, než je doručen Zpravodaj do schránky. K ročence by byla přiložena bianco přihláška na svod a přihláška na výstavu klubu, kam by si zájemce připsal aktuální datum, dále by byl připojen bianco protokol na DNA PLL vyšetření. V průběhu roku DR navrhla zlevnit Zpravodaj změnou kvality papíru a omezením barevných stran.

Vyúčtování dalších nákladů na Zpravodaj 3/13: (celkem to vychází cca 170Kc/ks včetně)

Zpravodaj č. 3/12, č. 1/13, č. 2/13 103.819,- Kč

samolepky do Zpravodaje 3/2012 4.500,- Kč

poštovné Zpravodaje a ost. 25.171,- Kč

Dozorčí rada průběžně sledovala kompletní korespondenci výboru s členy spolku i veřejností. Stávalo se, že odpovědi nešly ve stanoveném termínu 14 dní, DR proto navrhuje prodloužit tento termín na 30 dní, neboť vyšlo najevo, že k vyřešení některých problémů je 14 dní málo. Dozorčí rada také vidí nedostatek, že k oficiálnímu e-mailu spolku má přístup jen jeden člen výboru, navrhla proto, zda by nebylo lepší, aby měl přístup ještě další člen výboru zejména v případě nemoci nebo delší nepřítomnosti zodpovědného člena výboru.

DR přezkoumala řádnou účetní uzávěrku za účetní období 12. 10. 2013 až 14. 11. 2014 a neshledala v ní žádné skutečnosti, které by byly důvodem k vyslovení negativního stanoviska dozorčí rady k obsahu uvedeného dokumentu. DR také v průběhu uvedeného období kontrolovala měsíční výpisy s aktuálním stavem bankovního účtu, které získala od ekonoma klubu ke kontrole vždy v e-mailu.

Dozorčí rada upozorňuje na ten fakt, že oba statutární zástupci nemají rovný přístup k bankovnímu účtu spolku. Dozorčí rada proto apeluje na změnu a doporučuje zvážit, aby měl přístup k bankovnímu účtu spolku také předseda a nejen místopředseda.

Dozorčí rada apeluje na členy, aby si uvědomili, že poradkyně chovu má funkci poradní, nemá represivní možnosti, pokud někdo rady zkušené chovatelky nevyslyší a nedomyslí tak následky svého konání, je rozhodnutí zcela na zodpovědnosti chovatele. Dozorčí rada vyzývá členy klubu, aby dodržovali řádné termíny stanovené OŘ k zasílání dokumentace poradkyni chovu.

V průběhu roku bylo DR zjištěno, že poradkyně chovu nemá přístup do aktuálního seznamu členů, což je pro ni určitě velká komplikace při její zodpovědné práci.

Dozorčí rada žádá, aby měla poradkyně chovu přístup do nejaktuálnějšího seznamu členů, což je pro její práci nezbytně nutné.

Paní Markéta Pacltová zaplatila vloni ze svého účtu letenky pro rozhodčí, které nám vloni posuzovaly klubovou výstavu v Zubří. Obě rozhodčí však nakonec využily jinou leteckou společnost, takže nebylo možné z účtu klubu vrátit peníze zpět paní Markétě Pacltové. Vzhledem k tomu, že došlo ke špatné komunikaci mezi tehdejším výstavním výborem a výborem klubu a dodnes neznáme viníka, DR navrhuje, aby členové hlasovali o tom, zda paní Markétě Pacltové peníze z účtu KABT vyplatit, či nikoliv.

DR navrhuje zrušení příspěvku na tzv. testování, neboť se toto dobře míněné opatření ukázalo pro klub jako velice neekonomické. Pakliže o příspěvek požádá majitel psa či feny, který nebude mít nikdy štěňata, zaplatí členský příspěvek 400-500 korun, za testování dostane však zpět cca 850 korun, je klub v tu chvíli o 350 -450 korun v mínusu. V daném roce tedy klub na členství nechovatele vlastně prodělává. Požádá-li o příspěvek chovatel, je situace obdobná, ovšem u chovatele se schodek vyrovná alespoň zaplacením krycího listu a z každého rodokmenu vystaveného odchovanému štěněti jde také část peněz do spolkové kasy.

Vzhledem k tomu, že zájem o reprezentaci na mezinárodním víkendu v Holandsku roste, je třeba ustanovit komisi, která bude nominovat členy reprezentace. Navrhujeme, aby se lidé sami hlásili do týmu, aby zasílali výstavní úspěchy přihlašovaného psa. Komise pak podle výstavních úspěchů vybere vhodného kandidáta na reprezentaci českého chovu. Při shodném počtu výstavních úspěchů by mohl ještě rozhodovat čas zaslání nominace.

Závěrem: Dozorčí rada vyzývá členy, aby se chovali v souladu s platnými Stanovami a nepoškozovali dobré jméno spolku a jeho členů tím, že subjektivní kritická slova, mnohdy vytržená z kontextu, směřují na sociální síť a uvádějí širokou veřejnost v omyl. DR doporučuje a apeluje na členy, aby kritika byla směřována zásadně s důkazním materiálem na oficiální kontakt uvedený na webu.

Zpráva DR byla odhlasována poměrem 2:1.

Předloženou zprávu dozorčí rady na dnešní ČLSCH členka DR Mgr. Sylva Kristiánová svým souhlasem nepodpořila.

Předseda DR: Zuzana Kopačková, členky: Dana Sudová, Mgr. Sylva Kristiánová


Seznam hlasujících členů na ČLSCH

Albertová, Albl, Aron, Aronová, Augusta, Augustová, Bajerová, Bakovská, Bánová, Bártek, Bártková, Bělik, Bendová, Benešová, Bienová, Buzková, Caithaml, Černá, Červíčková, Čerychová, Čiko, Čiková, Dettmar, Drábková, Drahotská, Drozd, Drozdová, Erla, Fér, Férová, Fikr, Fišerová, Flégl, Fojtách, Grof, Grygarová, Hájková, Haluzík, Havránková, Hladíková, Hlaváč, Hlaváčová, Holubová, Holub, Honsová, Horáková, Horehleď, Horehleďová, Houf, Hradecký L., Hradecký R., Hradecká, Hrbková, Chlupáčková, Janoušková, Jirman, Jirmanová, Juryštová, Kamišová, Kapoun, Kerpl, Klazar, Kmoníček, Knihová, Kočí, Kočí P., Kolek, Kolková, Kopačka, Kopačková,Korelus, Korelusová, Košťálová, Koželuh, Koželuhová, Kožnarová, Kristián, Kristiánová, Kroupa J., Kroupa, Krutznerová, Kubinec, Kupková, Lánský, Lička, Marečková, Marková, Marksová, Masaryk, Mašek, Muller, Musilová, Novák Jar., Novák J., Nováková Ver., Nováková Věra., Nováková P., Novotná, Ollé – Staňková, Ollé, Olléová, Otčenášek, Pacltová, Pavel, Pavel ml., Pavelka, Pavelková, Pavlík, Pěnkavová, Petrášová, Písařík, Popov, Pospíšilová, Remeš, Řezáčková, Seinerová, Selingerová, Selinger, Schiefner, Sivera, Skalová, Slekovičová, Smolík, Staněk, Sudová D., Sudová P., Šabat, Šaldová, Šamárek, Šanda, Šauer, Šeben, Ševela, Šimková, Šímová, Šírová, Šotolová, Štaidlová, Švarc, Švarcová, Tichý, Toman, Trejbal, Trojanová, Tůmová,Turner, Uhlíř, Valkár, Vaňous, Vaňousová, Vávrová, Vlasatá, Voráčková, Vokáček, Voves, Vyoral, Vyletová, Vyšatová, Wochová, Záboj, Zábojová, Zajíčková, Zámostný, Zezulová ml., Zezulová, Žákovská, Zlobická.