Zpráva DR 2014

Lešanská 1176/2a
Chodov, Praha 4
bulterierclub@email.cz

Zápisy,zprávy

Zpráva Dozorčí rady

Vzhledem k tomu, že poslední schůze proběhla zcela chaoticky, bez jakékoliv disciplíny a řádu, DR navrhla opatření:

DR předložila na ČLSCH - "Jednací řád", který je základem pro vedení schůze.

Zápis z ČLSCH má věrně odrážet průběh a výsledky jednání členské schůze. Forma a obsah zápisu není v klubu předepsána, DR navrhuje, aby výbor vypracoval osnovu budoucích zápisů ČLSCH, kterou by měl obdržet hlavně autor zápisu.

Návrh Stanov s přílohami, předložený jménem DR paní Mgr. Sylvou Kristiánovou, byl zkontrolován a upraven v návaznosti jednotlivých ustanovení panem JUDr. Ticháčkem a je také v souladu se vzorem stanov na webu ČMKU.

Dozorčí rada opakovaně předkládá ke zvážení ušetřit finanční prostředky klubu z důvodu zvýšeného poštovného Českou poštou ke dni 1. 8. 2013, ale také i vzhledem k vysokým nákladům za tisk Zpravodaje. Navrhuje proto vydávat Zpravodaj jen jednou za rok, a to jako kompletní ročenku s fotografiemi. Přílohy (propozice, přihlášky na konkrétní klubové akce) není nutno přikládat, protože jsou ke stažení na webové stránce klubu vždy dříve, než je doručen Zpravodaj do schránky. K ročence by byla přiložena bianco přihláška na svod a přihláška na výstavu klubu, kam by si zájemce připsal aktuální datum, dále by byl připojen bianco protokol na DNA PLL vyšetření. V průběhu roku DR navrhla zlevnit Zpravodaj změnou kvality papíru a omezením barevných stran.

Vyúčtování dalších nákladů na Zpravodaj 3/13: (celkem to vychází cca 170Kc/ks včetně)

Zpravodaj č. 3/12, č. 1/13, č. 2/13 103.819,- Kč

samolepky do Zpravodaje 3/2012 4.500,- Kč

poštovné Zpravodaje a ost. 25.171,- Kč

Dozorčí rada průběžně sledovala kompletní korespondenci výboru s členy spolku i veřejností. Stávalo se, že odpovědi nešly ve stanoveném termínu 14 dní, DR proto navrhuje prodloužit tento termín na 30 dní, neboť vyšlo najevo, že k vyřešení některých problémů je 14 dní málo. Dozorčí rada také vidí nedostatek, že k oficiálnímu e-mailu spolku má přístup jen jeden člen výboru, navrhla proto, zda by nebylo lepší, aby měl přístup ještě další člen výboru zejména v případě nemoci nebo delší nepřítomnosti zodpovědného člena výboru.

DR přezkoumala řádnou účetní uzávěrku za účetní období 12. 10. 2013 až 14. 11. 2014 a neshledala v ní žádné skutečnosti, které by byly důvodem k vyslovení negativního stanoviska dozorčí rady k obsahu uvedeného dokumentu. DR také v průběhu uvedeného období kontrolovala měsíční výpisy s aktuálním stavem bankovního účtu, které získala od ekonoma klubu ke kontrole vždy v e-mailu.

Dozorčí rada upozorňuje na ten fakt, že oba statutární zástupci nemají rovný přístup k bankovnímu účtu spolku. Dozorčí rada proto apeluje na změnu a doporučuje zvážit, aby měl přístup k bankovnímu účtu spolku také předseda a nejen místopředseda.

Dozorčí rada apeluje na členy, aby si uvědomili, že poradkyně chovu má funkci poradní, nemá represivní možnosti, pokud někdo rady zkušené chovatelky nevyslyší a nedomyslí tak následky svého konání, je rozhodnutí zcela na zodpovědnosti chovatele. Dozorčí rada vyzývá členy klubu, aby dodržovali řádné termíny stanovené OŘ k zasílání dokumentace poradkyni chovu.

V průběhu roku bylo DR zjištěno, že poradkyně chovu nemá přístup do aktuálního seznamu členů, což je pro ni určitě velká komplikace při její zodpovědné práci.

Dozorčí rada žádá, aby měla poradkyně chovu přístup do nejaktuálnějšího seznamu členů, což je pro její práci nezbytně nutné.

Paní Markéta Pacltová zaplatila vloni ze svého účtu letenky pro rozhodčí, které nám vloni posuzovaly klubovou výstavu v Zubří. Obě rozhodčí však nakonec využily jinou leteckou společnost, takže nebylo možné z účtu klubu vrátit peníze zpět paní Markétě Pacltové. Vzhledem k tomu, že došlo ke špatné komunikaci mezi tehdejším výstavním výborem a výborem klubu a dodnes neznáme viníka, DR navrhuje, aby členové hlasovali o tom, zda paní Markétě Pacltové peníze z účtu KABT vyplatit, či nikoliv.

DR navrhuje zrušení příspěvku na tzv. testování, neboť se toto dobře míněné opatření ukázalo pro klub jako velice neekonomické. Pakliže o příspěvek požádá majitel psa či feny, který nebude mít nikdy štěňata, zaplatí členský příspěvek 400-500 korun, za testování dostane však zpět cca 850 korun, je klub v tu chvíli o 350 -450 korun v mínusu. V daném roce tedy klub na členství nechovatele vlastně prodělává. Požádá-li o příspěvek chovatel, je situace obdobná, ovšem u chovatele se schodek vyrovná alespoň zaplacením krycího listu a z každého rodokmenu vystaveného odchovanému štěněti jde také část peněz do spolkové kasy.

Vzhledem k tomu, že zájem o reprezentaci na mezinárodním víkendu v Holandsku roste, je třeba ustanovit komisi, která bude nominovat členy reprezentace. Navrhujeme, aby se lidé sami hlásili do týmu, aby zasílali výstavní úspěchy přihlašovaného psa. Komise pak podle výstavních úspěchů vybere vhodného kandidáta na reprezentaci českého chovu. Při shodném počtu výstavních úspěchů by mohl ještě rozhodovat čas zaslání nominace.

Závěrem: Dozorčí rada vyzývá členy, aby se chovali v souladu s platnými Stanovami a nepoškozovali dobré jméno spolku a jeho členů tím, že subjektivní kritická slova, mnohdy vytržená z kontextu, směřují na sociální síť a uvádějí širokou veřejnost v omyl. DR doporučuje a apeluje na členy, aby kritika byla směřována zásadně s důkazním materiálem na oficiální kontakt uvedený na webu.

Zpráva DR byla odhlasována poměrem 2:1.

Předloženou zprávu dozorčí rady na dnešní ČLSCH členka DR Mgr. Sylva Kristiánová svým souhlasem nepodpořila.

Předseda DR: Zuzana Kopačková, členky: Dana Sudová, Mgr. Sylva Kristiánová

Existuje mnoho výhod dobrého života. Ale může drogy nám pomoci? Diflucan (flukonazol), jeden z nové skupiny triazolových antimykotické činidel, je dostupný ve formě prášku pro přípravu perorální suspenze. Tam bylo jen několik příkladů. Mnoho lidí si myslí o Cialis. Téměř každý člověk ví alespoň něco o tom, . Otázky, jako je , jako odkaz na různé typy zdravotnických otázek. Známky sexuálních zdravotnických problémů u mužů patří nemožnost udržet erekci dostatečnou pro sexuální funkce. Běžným třída antidepresiv, které zahrnují Paxil, může příčina problémy v posteli. While Cialis je považován za dostatečně bezpečné samy o sobě, nicméně, sex odborníci říkají, že medicína smíchání s omamným látkám by mohlo být se nebezpečně. Neberte léky out-of-datle. Vezměte je na prodejně vaší místní lékárny, která se bude nakládat z nich pro vás.