Otevřený dopis pana Klazara

Lešanská 1176/2a
Chodov, Praha 4
bulterierclub@email.cz

|

Otevřený dopis pana Klazara

Omlouvám se panu Klazarovi za nezveřejnění jeho otevřených dopisů, protože jsem si uvědomila, že odvedl práci za výbor pro členskou základnu a všichni mají právo vědět jaký názor UOOU prezentuje.

MVDr. Markéta Pacltová

Vážené členky a vážení členové výboru KABT, vážené členky dozorčí rady KABT,

obracím se na Vás tímto otevřeným dopisem v záležitosti návrhu č. 9 schváleného na členské schůzi KABT dne 15. 11. 2014.

Výše zmíněný návrh byl předložen dne 31. 7. 2014 tzn. s dostatečným předstihem, aby se s ním mohl každý seznámit. V této době a ani v čase před vlastním hlasováním, nebyl tento návrh nikým zpochybněn. Tento návrh byl ve formě, tak jak byl navržen schválen silnou většinou - poměr hlasů 108 pro/37 proti, viz. zápis ze schůze.

Volené orgány klubu získaly svůj mandát k tomu, aby mimo jiné naplňovaly usnesení vzešlá z jednání členské schůze. V tomto zmiňovaném případě, tedy měly zapracovat schválený návrh do organizačního řádu klubu a snažit se najít legislativně čisté řešení, které by umožňovalo tento návrh naplnit. V případě, že by byly vyčerpány všechny možnosti a ukázalo se, že skutečně neexistovalo žádné řešení, které by bylo v souladu s platnou legislativou, měla být s provedenými kroky podrobně seznámena členská základna a to včetně právního rozboru.

Z pohledu na int. stránku klubu je však patrno zcela něco jiného. Objevilo se zde nikým nepodepsané “Důležité oznámení”, které bez obsahu relevantních informací oznamuje, že dochází k ignoraci 108 hlasů ze členské schůze. Je to zřejmě poprvé v historii klubu, kdy takto brutálním způsobem dochází k opovržení všemi pravidly. Vždy jsem se snažil vystupovat k voleným orgánům klubu loajálně, neboť jsem si zcela vědom, že to v žádném případě není práce snadná a mnohdy ani dostatečně ohodnocená. Tato popsaná skutečnost, však moji důvěru v tyto orgány velice podlomila.

Stále se snažím uvěřit, že se jedná pouze o jakési nedorozumění, proto prosím členy výboru a dozorčí rady KABT, aby se k této politováníhodné skutečnosti vyjádřili.

Protože je zcela zrušena sekce “Napsali jste nám”, požaduji zveřejnění tohoto otevřeného dopisu na hlavní int. stránce KABT, zároveň oznamuji, že ho též zveřejňuji na FB ve skupině “Napsali jste nám”

Přeji Vám všem v novém roce hodně zdraví, s pozdravem Josef Klazar

Vážené členky a členové výboru a dozorčí rady KABT, vážené členky a členové KABT,

tímto otevřeným dopisem navazuji na svůj předchozí otevřený dopis ze dne 5. 1. 2015. Jelikož, nejsem právník a tudíž jsem si nebyl jistý se správností svého názoru, ohledně odhlasované povinnosti zveřejňování údajů v genealogii KABT, dovolil jsem si zaslat následující dotaz na UOOU:

Dobrý den,

na členské schůzi KLUBU CHOVATELŮ ANGLICKÉHO BULL TERRIERA, konané dne 15. 11. 2014 byl schválen tento níže uvedený návrh:

NÁVRH č. 9 GENEALOGIE

Zasláno dne 31. 7. 2014 paní Hanou Čerychovou

Návrh na povinný zápis do genealogie:

1) Výbor vede na internetových stránkách KABT genealogii plemen BT a MBT. Genealogie je veřejná, nerozhodne-li členská schůze jinak. Do genealogie jsou zapisováni jedinci narození v České republice chovatelům, kteří chovají pod KABT, a též jedinci ve vlastnictví či spoluvlastnictví členů KABT. Každý člen KABT má právo na zveřejnění svého psa plemene BT nebo MBT v genealogii.

2) Genealogie obsahuje jméno psa včetně názvů chovatelské stanice, datum narození, číslo zápisu, barvu, rodokmen, údaj o chovnosti a údaje o výsledcích zdravotních testů a vyšetření povinných k uchovnění, údaj o udělení certifikátu zdraví, údaj o sourozencích a potomcích. Na žádost člena KABT Výbor do genealogie zapíše též údaj o dosažených výstavních výsledcích, svodový kód, fotografii psa, jméno a příjmení, adresu majitele psa a telefonní či e-mailový kontakt na majitele psa.
genealogie.pdf (84,5 kB)

Hlasování:

Pro: 108
Proti: 37
Zdrželi se: x
Souhrn: Schváleno nadpoloviční většinou.

Jelikož, ohledně jeho naplnění vypukla napříč klubem diskuze, ve které se ozývají argumenty, dílem vycházející z “amatérských” výkladů zákona na ochranu osobních údajů, dílem z dřívějších prohlášení Vašeho úřadu, která však byla vydána v obecné rovině, dovoluji si, obrátit se se na Vás, jako řadový člen, výše uvedeného klubu, s několika následujícími konkrétními dotazy, které se vztahují k tomuto schválenému návrhu.

Genalogie je veřejně přístupná databáze obsahující soubor údajů, které se vztahují jednak ke psům, v této databázi uvedených a jednak k jejich chovatelům, příp. majitelům, viz odkazhttp://kabt.chov.net/

Rodokmen psa a většina základních údajů vychází ze zápisu plemenné knihy a je také obsažena v průkazu původu daného psa, jako ukázku poskytuji průkaz původu psa v mém vlastnictví viz. příloha.

Nyní se dostávám k vlastním dotazům:

1) Je možno údaje, které by dle schváleného návrhu měly být povinné, zapisovat do genealogie, aniž by k tomu byl požadován jakýkoliv další souhlas? V případě, že by toto šlo uplatnit pouze na část údajů, které to jsou?

2) Pokud nelze zápis provést způsobem uvedeným v otázce 1), je možno souhlas k tomuto zápisu požadovat v podobě písemného souhlasu s členskými podmínkami klubu? Je potom možno chápat nesouhlas, s těmito podmínkami, jako důvod k odmítnutí žadatele o členství?

3) Činnost klubu se řídí stanovami a organizačním řádem. Postačuje aby tento schválený návrh byl zapracován pouze v organizačním řádu?

4) Jak je možno ošetřit, aby po vystoupení člena z klubu, mohly být tyto údaje dále v databázi. Jejich vymazáním, by totiž tato zcela ztratila smysl.

5) Návrh také obsahuje údaje, které mají být zapsány pouze na žádost majitele psa. Mnohdy jsou to údaje, které jsou dostupné správci genealogie z klubové databáze, je možné poskytnout univerzální souhlas k tomu, aby mohl správce tyto údaje průběžně doplňovat, aniž by musel mít ke každému zápisu samostatný souhlas?

Možná se již podobný dotaz k Vašemu úřadu dostal, v tom případě se omlouvám za vzniklou duplicitu, v tuto chvíli se jedná skutečně o velmi živé téma. Dále podotýkám, že tento dotaz nepodávám z pověření klubu, ale pouze jako jeho řadový člen.

Děkuji za čas věnovaný mým dotazům a předem děkuji za odpověď, s pozdravem Josef Klazar

Na tento zaslaný dotaz mi z UOOU přišla odpověď viz. příloha.

Domnívám se, že vzhledem k autoritě, která ji poskytla, je možno tuto použít, jako návod na vyřešení záležitosti ohledně určení, co je osobní údaj a ohledně nakládání s osobními údaji v KABT.

Souhlasím se zveřejněním tohoto dopisu na internetových stránkách KABT, zároveň tento zveřejňuji na FB ve skupině “Napsali jste nám”.

Přeji příjemně prožité zimní dny, s pozdravem Josef Klazar

UOOU-00263-15 Klazar Josef 1.pdf